RAI Vereniging reikt bouwstenen aan voor Europese norm speed pedelecs

20 februari 2017

De Europese koepel CONEBI ijvert voor een dominantere positie van de fiets op de Europese agenda. Verder vervult CONEBI een belangrijke rol bij het harmoniseren van wet- en regelgeving. Gebruikelijk is dat Europese regelgeving uitmondt in een nationale normen. Dat het omgekeerde ook kan, bewijst Nederland.

CONEBI onderzoekt in hoeverre de Nederlandse Technische Afspraak voor speed pedelec helmen, die mede op initiatief van RAI Vereniging tot stand kwam, als basis kan dienen voor Europese wetgeving.

Bij CONEBI (the CONfederation of the European Bicycle Industry) zijn in totaal 14 nationale brancheorganisaties aangesloten die gezamenlijk de belangen van circa 600 ondernemingen behartigen en die werkgelegenheid bieden aan 70.000 personen.

Het CONEBI-bestuur wordt afwisselend gevormd door een voorzitter uit de kring van fietsfabrikanten of een bestuurder die afkomstig is uit de groep fabrikanten van fietsonderdelen.

Daarnaast bestaat het bestuur uit gekozen vertegenwoordigers van twee brancheorganisaties. Dat zijn op dit moment Nederland en Italië, waarbij Sacha Boedijn, manager sectie Fietsen van RAI Vereniging, binnen CONEBI de rol van penningmeester bekleedt. Zij trekt daarbij vaak samen op met René Takens, die als CEO van Accell Group, als voorzitter optreedt.

Uniforme wet- en regelgeving
CONEBI beschouwt het als primaire taak de fiets in brede zin nadrukkelijker op het netvlies van Europese beleidsmakers en andere relevante partijen te krijgen en een zo gunstig mogelijk economisch klimaat voor de leden te bewerkstelligen, zegt Boedijn in de nieuwste editie van GO!Mobility Magazine.

‘Het gaat er om zoveel mogelijk met één mond richting overheden te spreken. Uiteindelijk moet dit resulteren in uniforme wet- en regelgeving, opdat spelers in de verschillende lidstaten te maken krijgen met dezelfde technische wetten en regels. Daartoe behoren overigens ook kwaliteitseisen die CONEBI belangrijk acht voor de consument.’

Nederland neemt voortouw
Boedijn wijst er op dat Europa weliswaar de voertuigeisen vaststelt, maar dat de nationale overheden bepalen hoe iemand een vervoermiddel dient te gebruiken. ‘RAI Vereniging kwam tot de conclusie dat de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de helm voor een speed pedelec ontoereikend was. Samen met de NEN en de leden van CONEBI heeft RAI Vereniging toen een alternatief ontwikkeld dat het ministerie van IenM vervolgens heeft overgenomen en dat nu is verankerd in nationale wetgeving.' Volgens haar trok dit initiatief brede aandacht in het buitenland. ‘Vandaar dat werd besloten de Nederlandse Technische Afspraak aan de leden van CONEBI te presenteren. Daar is voorgesteld om die uit te breiden naar een Europese norm. Op dit moment worden daar de voorstellen voor gedaan.´

Fietsambassadeur
Uiteraard tracht CONEBI de fiets in het algemeen op tal van andere manieren prominent op de internationale kaart te zetten. Een van de nieuwe troeven die de koepel daarvoor sinds kort inzet is recentelijk aangestelde fietsambassadeur. Die gaat zich er voor sterk maken dat de voordelen van de fiets, zoals het bijdragen aan een verbeterde stedelijke bereikbaarheid, gezondheids- en milieuwinst nadrukkelijker op het netvlies van Europarlementariërs en dus de Europese agenda komen.