Maak Nederland pilotland voor betalen naar gebruik

14 juni 2016

Met de invoering van betalen naar gebruik, in plaats van het belasten van het bezit van een voertuig, ontstaat een prima sturingsinstrument om de files terug te dringen, het milieu te ontlasten en de economie aan te jagen, betoogt Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging in zijn column in de nieuwe editie van GO!Mobility.

Hij roept in het magazine een volgend kabinet op een begin te maken met de invoering van betalen naar gebruik.

Om te komen tot integrale mobiliteitsoplossingen dient volgens Van Eijck niet langer het vervoermiddel, maar de reiziger centraal te staan. Het gaat erom dat die op een zo comfortabele manier en zo snel mogelijk van A naar B kan reizen. Daarvoor zijn in zijn optiek drie componenten van fundamenteel belang: slimmer bebouwen, slimmer benutten (car sharing/ride sharing, het inzetten van andere technologieën om reizigers te informeren etc.) en slimmer beprijzen.

Kosten automobilist herijken
De algemeen voorzitter van RAI Vereniging wijst er op dat we ons met zijn allen bewuster moeten worden van de kosten van vervoer. Of het nu gaat om de auto, de motorfiets, trein, bus of vrachtwagen. Hij voegt daar nadrukkelijk aan toe dat het bovendien van cruciaal belang is om de kosten van de automobiliteit te herijken. “Want op dit moment financiert autorijdend Nederland, naast de volledige infrastructuur (incl. het spoor), nog ongeveer drie complete departementen, via MRB, BPM, brandstofaccijnzen, parkeerbelastingen en ga zo maar door. Daar komt nog bij dat in het kader van de decentralisatie van overheidstaken veel gemeenten de auto als aantrekkelijke bron van inkomsten beschouwen. Op termijn moeten die autobelastingen dus gewoon omlaag.”

Uitstekend sturingsinstrument
Met smart pricing, oftewel het vragen van een mobiliteitsbijdrage aan de (auto)mobilist, is het naar de mening van Van Eijck veel beter mogelijk om aan te sluiten bij de integrale mobiliteitsbehoefte van reizigers. “Die wil immers de ene keer gebruik maken van Greenwheels, de andere keer de motorfiets pakken, tijdens vakanties de cabrio en in de weekends de kinderen naar hockey brengen met een SUV. Betalen naar gebruik maakt het mogelijk met tal van factoren – wie rijdt waar, wanneer en met welk vervoermiddel? – rekening te houden en daarmee heeft de overheid een uitstekend instrument in handen om verkeersstromen te sturen. Denk aan een lagere heffing voor emissievrije voertuigen en het belonen van mensen die buiten de spits rijden. Dat is goed voor het milieu, goed voor de doorstroming en uiteindelijk ook weer goed voor de economie.”

Oproep volgend kabinet
Het uiteindelijke doel is, besluit hij, om een positieve bijdrage te leven aan ons welzijn en onze welvaart. Van Eijck noemt het een misverstand te denken dat de invoering van smart pricing hoge extra investeringen in infra zouden vergen, want via ICT zijn alle verkeersstromen immers eenvoudig te volgen. “Ik zou daarom een dringende oproep willen doen om van Nederland een soort pilotland voor betalen naar gebruik te maken. Een volgend kabinet moet het besluit nemen om een begin te maken met smart pricing van mobiliteit.”