Brandstofvisie: van stip aan de horizon naar concrete voertuigaantallen in 2020

18 november 2014

Eerder dit jaar hebben meer dan honderd partijen de zogenaamde ‘Brandstofvisie met LEF’ aan de staatssecretaris van I&M aangeboden, waarmee een volgende stap werd gezet in het traject rond de CO2-reductiedoelen. De visie is voor veel partijen echter nog een stip aan de spreekwoordelijke horizon.

Toch komt deze stip in snel tempo dichterbij. Zo snel, dat er inmiddels over concrete voertuigaantallen per brandstofsoort c.q. aandrijflijn in 2020 wordt gesproken. Dit is van groot belang voor de leden van RAI Vereniging, want zij moeten deze voertuigen immers (kunnen) gaan leveren.

De brandstofvisie is een uitwerking van het SER Energieakkoord die ten doel heeft de CO2-reductiedoelstelling voor de mobiliteitssector te halen. De visie zet in op de optimale benutting van zuinige technologieën als rijden op groengas, waterstof en elektriciteit en biobrandstoffen, de mate waarin welke brandstof ingezet moet worden en hoe we om dienen te gaan met de resterende fossiele brandstoffen.

Actieplannen
Om de brandstofvisie te effectueren, is ingezet op zogenaamde actieplannen. Die bevatten acties en inspanningen van verschillende betrokken partijen die moeten leiden tot het behalen van de tussentijdse en einddoelen van het Energieakkoord. Zo wordt er in actieplannen bijvoorbeeld uitgewerkt hoeveel bestelbusjes er op groen gas moeten rijden in 2020 om de uitstootdoelen te halen én op welke manier dit is te realiseren. Belangrijke vraag daarbij is wie hier verantwoordelijk voor draagt (overheid of sector) en welke middelen beschikbaar zijn om de doelstellingen te bereiken.

PTM-sessie
Om er zeker van te zijn dat geformuleerde doelen en maatregelen in de actieplannen haalbaar, effectief en wenselijk zijn, organiseert het recent door RAI Vereniging opgerichte Platform Toekomstbestendige Mobiliteit begin december een ledenbijeenkomst rond de brandstofvisie. Tijdens deze bijeenkomst, die openstaat voor álle leden van RAI Vereniging, zal uiteen worden gezet welke acties en kwantitatieve doelen er in de verschillende actieplannen van de brandstofvisie staan. Ook zal van gedachten worden gewisseld over de beoogde te bewandelen route, de verwachte effecten en de kansen en uitdagingen van de verschillende plannen voor onze sector.

Platformbenadering
“Dit is nu precies waarvoor PTM is opgericht”, aldus PTM-kwartiermaker Eric Beers. ‘Trajecten langs veel sporen die de mobiliteitsbranche en aangrenzende sectoren raken, en die breder zijn dan de verschillende afdelingen van RAI Vereniging, kunnen we uitstekend tijdens PTM-sessies bespreken. Het gaat hier immers over tal van onderwerpen: van auto’s op biobrandstof tot elektrische motorfietsen en van bussen op gas tot aan vrachtwagens op waterstof. Dit, en alle aanpalende vraagstukken, zoals de benodigde laadinfrastructuur en het gewenste investeringsklimaat, passen goed binnen onze platformbenadering.”