Van Eijck: "Tweede Kamer, zet schouders onder uitvoering Brandstofvisie"

29 maart 2016

Algemeen voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging: “De wens die wordt verwoord in de vanmiddag aangenomen motie Jan Vos (PvdA), om alle nieuwe auto’s in 2025 emissieloos te laten zijn, is op basis van de inzichten uit de Brandstofvisie onrealistisch."

stevenvanejick_staand_uitsnede

"Als we kijken naar de discussie in Europa aangaande de CO2-grenswaardes van nieuw verkochte voertuigen, stellen wij vast dat op dit moment slechts één grenswaarde vastligt; 95 gram CO2/km voor 2021. Over de CO2-normen na 2021 moet de discussie nog beginnen. Het is volslagen irreëel om te veronderstellen dat de stap van 95 naar 0 gram CO2/km in vier kalenderjaren is te maken."

“Het najagen van nationale doelen die verder gaan dan de Europese afspraken heeft in de achterliggende jaren laten zien, te leiden tot grote marktverstoringen met alle negatieve gevolgen voor de staatskas en voor de marktpartijen. De milieuvoordelen van de nationale doelen lekken grotendeels weg naar de overige Europese lidstaten. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van hetgeen de Tweede Kamer nu wil realiseren voor de automobilist aanzienlijk. Velen in ons land kunnen zich geen nieuwe auto permitteren, zeker niet als die door deze motie nog eens duurder wordt vanwege het verplichte gebruik van allerlei nieuwe technologieën”, vervolgt Van Eijck zijn betoog.

“Wij roepen de Tweede Kamer dan ook op om de schouders te zetten onder de realistische visie en timing, die is vastgelegd in de Brandstofvisie (als uitvloeisel van het SER Energieakkoord). Kern van die visie is dat we afkoersen op elektrisch rijden (met batterijen of met waterstof gemaakt van duurzame energie). Voor de korte en middellange termijn hebben we echter ook de bestaande en nu gangbare brandstoffen benzine, diesel en gas nodig. Liefst geproduceerd uit steeds meer duurzame biobrandstoffen.”

 

“Daarnaast moeten we niet uit het oog verliezen dat, zolang de opwekking van elektriciteit niet CO2 neutraal is, ook elektrische mobiliteit CO2 uitstoot veroorzaakt. De tegenstelling tussen auto’s met een uitlaat en zonder uitlaat is daarom niet terecht. Tenslotte wil ik graag benadrukken dat we deze discussie moeten voeren op basis van feiten. Afgelopen week kwam de gemiddelde leeftijd van een auto in ons land aan de orde. Feitelijk is het zo dat de gemiddelde levensduur van een auto in Nederland18,1 jaar is en dat die leeftijd jaar na jaar stijgt. Dat betekent dat een nu aangeschafte auto nog tot en met 2034 in het Nederlandse wagenpark rond rijdt.” besluit Van Eijck.