Over de secties RAI Automotive Industry, RAI Aftermarket en RAI Equipment

De secties RAI Automotive Industry, RAI Aftermarket en RAI Equipment vertegenwoordigen de collectieve belangen van meer dan 240 aangesloten bedrijven. Bedrijven die actief zijn in de mobiliteitsbranche, actief op het gebied van Aftermarket (reparatie en onderhoud), Equipment (garage uitrusting) en Automotive Industry (toeleveranciers).

Ambitie
Ambitie van besturen en secretariaat is om de beschikbare kennis en capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de collectieve belangen van haar leden, om zo een adequate ondersteuning te geven aan een toekomstbestendige marktsituatie. En om vanuit deze ambitie een bijdrage te leveren aan een brede betrokkenheid bij RAI Vereniging in z’n geheel.
De besturen vormen een representatieve afspiegeling en vertegenwoordiging van de aangesloten leden. 

Trendbreuk
De markt voor reparatie en onderhoud verandert de laatste jaren qua volume en samenstelling.
Qua marktsamenstelling is door met name strategische keuzen of aspecten op het gebied van kostenbeheersing een duidelijke consolidatie in de markt waarneembaar. In combinatie met veelal gedaalde marktvolumes zijn de verschillende afzetkanalen hierdoor de afgelopen jaren aan het veranderen. 

Afzet in Equipment laat de laatste jaren een min of meer stabiele markt zien. Het gaat hier om het totaal van verkochte garage-apparatuur, APK-meetmiddelen en het onderhoud en de certificering hiervan.

Automotive Industry (Automotive Toeleveranciers) maakt daarentegen een gezonde marktontwikkeling mee door met name de wereldwijde productiegroei van nieuwe voertuigen in de BRIC landen.

Veranderende marktomstandigheden vragen om een actualisatie van beleid en activiteiten. Op basis hiervan heeft het bestuur in 2014 een nieuwe positionering ontwikkeld en doorgevoerd, die inspeelt en past bij de huidige marktontwikkelingen. Om promotie en ondersteuning van de collectieve ledenbelangen actief op te pakken. 

Positionering
Voor een efficiënte inzet van kennis en middelen is onze missie ingericht vanuit twee pijlers: Wij zijn jullie Spreekbuis en Wij zijn jullie Clubhuis. De hieruit vertaalde visie wordt vanuit deze twee pijlers ingevuld.

Wij zijn jullie Spreekbuis
Om namens de leden met één stem te kunnen spreken als representatieve gesprekspartner richting overheden en stakeholders is het van belang om een duidelijke en heldere afzender te hebben.

Iedere sectie heeft haar eigen bestuur en/of klankbordgroep. Inclusief een directe relatie en koppeling met haar eigen specifieke Europese koepelorganisatie:

1) RAI Aftermarket: FIGIEFA en ETO 
2) RAI Equipment: EGEA 
3) RAI Automotive Industry: CLEPA

Wij zijn jullie Clubhuis
Ledenbijeenkomsten (‘voor de leden door de leden’) vormen een belangrijke functie om het belang van het hebben van een eigen netwerkfunctie, waar ondernemers uit de branche elkaar ontmoeten, te benadrukken.
Daarnaast zijn er ook de netwerkbijeenkomsten van de JCG Business Club en de gezamenlijke activiteiten vanuit RAI Vereniging. 

Activiteiten
Strategie wordt vanuit drie aspecten ingevuld:

1) Belangenbehartiging & beïnvloeding (spreekbuis)
2) Platformfunctie (clubhuis)
3) Collectieve dienstverlening & promotie (clubhuis)

Belangenbehartiging en beïnvloeding vindt plaats door het jaarlijks vaststellen van kerndossiers, die veelal in gezamenlijkheid met de Europese Koepels opgepakt worden voor standpuntbepaling en lobbyactiviteiten.

Platformfunctie door ledenbijeenkomsten voor RAI Aftermarket, RAI Equipment en het RAI Automotive Industry. 

Collectieve dienstverlening en promotie door het aanbieden van marktonderzoek (o.a. Aftersales Monitor, Scenariostudie, ICDP prognosemodel), Keurmerken (o.a. RAI Keurmerk Hefbruggen), collectieve stands op (vak)beurzen en Tech-Days. 


Contactgegevens 
Jeroen van de Braak 
Sectiemanager
RAI Automotive Industry
RAI Aftermarket
 
Telefoon: 020 - 504 49 54
j.vd.braak@raivereniging.nl 

Martijn van Eikenhorst
Sectiemanager
RAI Equipment
 
Telefoon: 020 - 504 49 23
m.v.eikenhorst@raivereniging.nl