Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit

18 maart 2021

Wij pleiten voor duurzame mobiliteit. Dat betekent dat wij vol inzetten op een realistische overgang naar volledig emissievrij vervoer. De stip aan de horizon is een emissieloos en fluisterstil wagenpark van personenauto's, bestelwagens, bussen, trucks en een elektrisch tweewielerpark van motoren en scooters. Daarmee draagt de mobiliteitsindustrie bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit door de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof te verminderen, geluidshinder zoveel mogelijk te beperken en werken wij aan het klimaatprobleem door de uitstoot van CO2 omlaag te brengen naar 0.

Ook meer inzet van de fiets over de korte afstanden is onontbeerlijk om steden schoon en bereikbaar te houden en bij te dragen aan een vitale samenleving. Onze focus ligt niet alleen op het behalen van 0 uitstoot, maar minstens zoveel aandacht gaat naar de manier waarop wij dit einddoel willen behalen. Haalbare en betaalbare oplossingen met een positieve impact op mens en omgeving. Dat betekent dat in de overgangsperiode naar 0 emissies, ook wordt ingezet op (plug-in) hybride technologie en inzet van biobrandstoffen om het bestaande wagen- en gemotoriseerde tweewielerpark te vergroenen. Hier speelt het delen van data ook een belangrijke rol voor beter onderhoud en reparaties aan het rijdend wagenpark. Maar ook het verbeteren van het gebruik en verwerking van de li-ion accu en een industriebeleid om de ontwikkeling van duurzame innovaties in de industrie te stimuleren krijgen volop aandacht. 

 

Lees hieronder al onze standpunten op het gebied van duurzame mobiliteit: 

 • Versterk het fietsbeleid in Nederland. Er moet in Nederland letterlijk en figuurlijk meer ruimte zijn voor de fiets. Doel is om de komende jaren 20% meer fietskilometers te realiseren in Nederland. Dit doen wij in samenwerking met andere partijen binnen Tour de Force.  
 • OV-aanbieders blijven stimuleren en ondersteunen om de ingezette verduurzaming (zero-emission OV) tijdens en na de pandemie ook in stand te houden  
 • Aanbestedingen en concessies: level playing field met partijen buiten EU en vereenvoudigen procedures voor overheden. Mogelijkheden creëren voor aanbesteden van innovatie (duurzaam)
 • Het versnellen van de elektrificering van de taximarkt door het verhogen van de maximale massa voor EV taxi’s voor groepsvervoer van 3.500kg naar 4.250kg, parallel aan de bestelwagens .
 • Het versnellen van de verruiming van maten en gewichten voor vrachtwagens (LZV-s en SuperEcoCombi’s) om daarmee de uitstoot van CO2 significant te verminderen.
 • Aandacht voor milieu/klimaat en veiligheid. Door het professioneel en vakkundig repareren en onderhouden van mobiliteitsproducten beperken we zo veel mogelijk het onnodig weggooien en afdanken van mobiliteitsproducten en besparen we onnodig grondstoffen- en materiaalgebruik. Door het vakmanschap van monteurs zijn we instaat om auto’s op een duurzame manier veilig mobiel te houden en bevorderen we de circulaire economie. 
 • Aandacht voor fossiel/emissie arme brandstoffen. Op het gebied van CO2- en emissievriendelijke brandstoffen zijn er (naast duurzame waterstof en elektriciteit) zeer veel ontwikkelingen en initiatieven (HVO, E-fuels, synthetische brandstoffen, GTL, Alkylaatbrandstoffen, etc. De voordelen van deze brandstoffen zijn direct toepasbaar in het huidige wagenpark en infrastructuur en zijn van toegevoegde waarde binnen de totale energietransitie (milieu akkoord / fossiel vrije economie). 
 • Aandacht voor digitalisering en marktwerking. Om iedereen in de mobiliteitsbranche mee te laten profiteren van de voordelen van digitalisering en mobiliteit betaalbaar te houden, vragen wij aandacht voor het belang van het delen van voertuigdata. RAI Aftermarket wil dat de consument zelf de regie krijgt over de data die uit zijn/haar voertuig komt. Daarom pleit RAI Vereniging samen met AFCAR voor nieuwe wetgeving en handhaving van bestaande regelgeving om de keuzevrijheid van de consument betreffende voertuigdata te borgen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, houdt mobiliteit betaalbaar en biedt kansen voor bedrijven om nieuwe diensten aan te bieden.
 • Een sterk innovatieklimaat inclusief industriebeleid, om een duurzame mobiliteitsindustrie te stimuleren waarbinnen schone en slimme mobiliteit centraal staan. R&D is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren en om de maatschappelijke en klimaat uitdagingen te realiseren doormiddel van innovatieve High-Tech technologieën.  Het kabinet heeft aangekondigd dat er een subsidieregeling hiervoor wordt opengesteld voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren.  Deze regeling heeft als doel om de sectoren, zwaar getroffen door de Corona-crisis, te steunen door R&D-projecten aan te jagen en de industrie op deze wijze een lange termijn perspectief te bieden door zich uit de crises te kunnen innoveren.  Een snelle implementatie van de subsidieregeling is van groot belang. 
 • De scooter is een van de snelst verduurzamende vervoersmobiliteiten. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt dat per 2025 het streven is om alleen nog nieuwe elektrische scooters te verkopen. Het is zaak om ervoor te zorgen dat binnensteden voor iedereen op een duurzame manier toegankelijk en bereikbaar blijven. Door de lage toegankelijkheid van (bijvoorbeeld) deelscooters, zijn scooters en snorscooters een aanvulling op de fiets en andere modaliteiten die samen een laagdrempelige en simpel alternatief voor de auto vormen. Deze alternatieven moeten laagdrempelig zijn om een goed alternatief te bieden voor de auto. Om die reden is de RAI vereniging ook tegen de invoering van de verplichting van een helm voor snorfietsen (en andere laagdrempelige vervoersmiddelen binnen de maximum snelheid van 25 km/h. Het ontmoedigt mensen om de snorfiets te gebruiken en het belemmert de verduurzaming van het product (per 1 jan 2025 volledig over naar nieuwverkoop e-snorfietsen)
 • RAI Vereniging zou ook meer aandacht willen zien voor de motorfiets die meer en meer een mobiliteitsoplossing bied tussen steden en binnen steden. Motoren verduurzamen eveneens en nemen minder ruimte in beslag dan ander mobiliteitsvormen.  
 • Bevorderen van zorgvuldig gebruik en verwerking (end of life) van de li-ion accu. Daarom heeft de scooter industrie al jaren geïnvesteerd in Scooter Recycling Nederland (SRN). Een privaatinitiatief die gefinancierd wordt vanuit de scooter industrie en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen voor de producten die ze op de markt zetten. 
 • Versnel de van subsidie voor Zero Emissie trucks. Zonder de beloofde subsidie komt het benodigde aantal voertuigen conform het Klimaatakkoord niet tijdig op de weg. Waar blijft de nationale stimuleringsmaatregel Zero Emissie trucks á 94 miljoen conform het Klimaatakkoord? Het uniform nationaal beleid voor het instellen van ZE-zones door gemeenten staat, vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, de ZE trucks zijn er maar de klant heeft stimulering nodig om de stap te zetten van ICE naar ZE. De DKTI-3 regeling is welkom voor pilots, maar niet voor de benodigd opschaling om de doelen van 5.000 ZE trucks in 2025 en 10.000 in 2030 uit het Klimaatakkoord te behalen. Daarvoor is de beloofde subsidie meer dan welkom.
 • Wij zien graag een plan voor de energietransitie en uitrol van het AFID-beleid. De energietransitie is alleen haalbaar met robuust elektriciteitsnetwerk en snelle uitrol laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De transitie van fossiel naar zero emissie vraagt om een programma als de Deltawerken. Trucks die niet op diesel rijden hebben een zware laad- en tankinfrastructuur nodig. Wederom geldt hier technologieneutraliteit: laadstations en tankstations voor LNG en waterstof. De Europese richtlijn Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID) is daar helder over naar haar lidstaten. Voor batterij en plug inn geldt: hoog vermogen opladen is goed, semi-openbaar opladen is het nuttigst, goedkoop opladen in depots is cruciaal. Maar met laadpalen alleen komen we er niet: daarvoor moet het elektriciteitsnetwerk worden verzwaard. En om altijd voldoende capaciteit op dat grid te hebben is waterstof het opslagmedium van groene stroom, voor gridstabilisatie en flexibiliteit. 
 • RAI Vereniging pleit voor lange termijn ‘gebalanceerd technologie neutraal beleid’ naar een Zero Emissie Nederland. Laat het aan de fabrikanten over hoe zij de klant wil verleiden naar Zero Emissie. Truckfabrikanten produceren voertuigen die passen binnen Europees beleid ter verbetering van klimaat, luchtkwaliteit en geluid. Het is aan de fabrikanten met welke technologieën zij tegemoet komen aan de strenge emissie-eisen. Geef de markt daarbij een voorspelbaar speelveld voor al die technologieën, zoals: efficiëntere ICE en dualfuel trucks, hybrids, PHEV (incl. toegang tot steden), LNG (ook als opmaat naar bio-LNG), batterij- en waterstof elektrisch (de kleur stroom en waterstof hoeven de transitie nu niet in de weg te staan: uiteindelijk zijn alle stroom en waterstof groen) en hernieuwbare brandstoffen als HVO en E-fuels. 
 • RAI Zware Bedrijfswagens ziet graag voordelen voor first movers van ZE Trucks. De inzet van trucks in stedelijk gebied kent vele restricties. Om de transitie naar ZE Stadslogistiek te versnellen, helpt het om gebruikers die ZE rijden extra voordelen te bieden, waaronder laad-los verruimingen van venstertijden en het gebruik van busbanen voor ZE voertuigen.
 • RAI Zware Bedrijfswagens is voor een sloopregeling. Dit helpt direct bij het oplossen van het stikstofprobleem, verbeteren van luchtkwaliteit en tegengaan van klimaatverandering. Vervang oude trucks met hogere emissies door de nieuwste schone en zuinige Euro-VId en ZE voertuigen. 
 • Geef de super eco-combi voertuigcombinatie vrij baan, nationaal én internationaal. Dat wil zeggen meer trailers achter één. De super eco-combi slaat twee vliegen in één klap: direct CO2-reductie en oplossing chauffeurstekort. 
 • De grootste uitdaging in de branche is het rekruteren en opleiden van technisch personeel, zowel bij carrosserie, personenwagens als trucks. Wil Nederland transportland niet stil vallen en geen vertraging in de energietransitie oplopen, dan is inzet op technische personeel cruciaal.
 • RAI Vereniging pleit voor de invoering van een gebalanceerd, technologieneutraal klimaatbeleid, want dit is essentieel om de milieudoelstellingen te bereiken. Het Europese klimaatbeleid is hierin leidend, verscherpt Nederlands beleid is ongewenst.
 • De tank- en laadinfrastructuur in Nederland voor elektrische voertuigen, waterstof en CO2 arme brandstoffen moet worden versterkt om de transitie naar zero emissie te versnellen. Hierbij heeft de overheid een leidende rol. 
 • RAI Vereniging pleit voor een overzichtelijk subsidiesysteem voor zero-emissie en zeer zuinige voertuigen om daarmee de transitie naar schone zuinige voertuigen te stimuleren.
 • De leeftijd van het rijdend Nederlandse wagenpark is relatief hoog ten opzichte van andere landen in West-Europa. Nieuwe auto's zijn schoner, zuiniger en veiliger. RAI Vereniging zet daarom in op verjonging van het wagenpark. 
 • De inzet van waterstof als alternatieve zero-emissie technologie verdient een actiever overheidsbeleid.
 • Emissiearme, hernieuwbare brandstoffen zijn essentieel voor de aanpak van de klimaatproblematiek en moeten daarom een centrale plek krijgen bij het behalen van dit doel.
 • Onderzoek of de veiligheidsvoorschriften voor het parkeren van auto’s met alternatieve brandstoffen aangepast moeten worden, is noodzakelijk.
 • RAI Vereniging wil dat naast volledig elektrische, ook waterstof- en PHEV-bestelwagens worden ingezet bij zero-emissie stadslogistiek. Heldere, landelijke criteria vormen hierbij een essentiële succesfactor.
 • Nederland is Europees koploper in duurzame autorecycling. RAI Vereniging pleit voor een sloopregeling voor oude auto's zodat het wagenpark sneller verjongt en het aanbod sloopauto's toeneemt. Hierdoor kan het systeem zichzelf in de toekomst financieren.
 • Slimme mobiliteit en nieuwe mobiliteitsconcepten als Mobility as a Service (MaaS) zorgen voor meer keuzevrijheid en maatwerk voor de reiziger. Vervoersmiddelen kunnen immers eenvoudiger worden gecombineerd. Stimuleren van MaaS is daarom een belangrijk elementen in de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. 

Contactpersoon
Jaap Schuler
Jaap Schuler
Manager Externe Betrekkingen
+31 6 34 17 14 78