Klimaatakkoord
Klimaatakkoord

Het Kabinet is druk aan het onderhandelen met onder meer het Nederlandse bedrijfsleven en milieuorganisaties over een Nederlands klimaatakkoord. Met dit akkoord geeft het Kabinet invulling aan de afspraken van het Parijse klimaatakkoord van 2015.

Op 5 oktober 2018 is de tweede en laatste fase van het nationale Klimaatakkoord van start gegaan.

Om tot een akkoord te komen zijn vijf sectoren gedefinieerd. Organisaties uit deze sectoren zijn uitgenodigd aan zogenaamde klimaattafels. Het Kabinet heeft nu aan de vijf tafels (Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit, Landbouw en Landgebruik) duidelijke opdrachten meegegeven. Zij worden gevraagd met een concreet antwoord op deze opdrachten te komen voor eind november, zodat voor het einde van dit jaar een Klimaatakkoord kan worden gesloten.

Tafel Mobiliteit
RAI Vereniging speelt een centrale rol in de tafel Mobiliteit. Binnen het secretariaat is een Klimaatteam geformeerd dat samen met Steven van Eijck de uitdagingen aanpakt en tevens zorgt voor coördinatie en afstemming.

De Mobiliteitstafel heeft als opdracht om een CO2-reductie te realiseren van 7,3 megaton in 2030. De vier taakopdrachten die op de tafel liggen zijn:

  1. stimulering elektrisch vervoer
  2. duurzame energiedragers in mobiliteit
  3. verduurzaming logistiek
  4. verduurzamen personenmobiliteit (inclusief zakelijk reizen, OV en fiets). Daarnaast ligt er ook een verzoek om een verkenning te doen naar ‘andere vormen van bekostiging mobiliteit’.

De uitdaging nu is om de longlist met CO2-reductie ideeën, die in de eerste maanden van dit jaar zijn gemaakt aan de Mobiliteitstafel, om te bouwen tot concrete afspraken. Belangrijk onderdeel daarbij is ook de financiering van de voorgestelde maatregelen.

De RAI-collega’s aan de Mobiliteitstafel en de verschillende werkgroepen zijn:

Mobiliteitstafel - Steven van Eijck
Stimulering elektrisch vervoer - Olaf de Bruijn / Wout Benning
Duurzame energiedragers (inclusief waterstof) - Wout Benning / Chris van Dijk
Verduurzaming logistiek - Chris van Dijk
Verduurzaming personenmobiliteit - Miranda Maasman
Verkenning andere vormen van bekostiging mobiliteit - nnb
Coördinatie Klimaatakkoord - Cees Boutens

Overigens wordt ook op talloze andere plekken gesproken over het Klimaatakkoord, zoals bij de Mobiliteitsalliantie en het Klimaatberaad van VNO-NCW. In beide gevallen zit Steven van Eijck hier aan tafel.

RAI Vereniging kiest als uitgangspunt aan de Mobiliteitstafel en de werkgroepen voor realisme en ambitie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle soorten van vervoer hun plaats krijgen in het akkoord. Of het nu om bromfietsen en fietsen gaat of zware bedrijfswagens, personenauto’s en bussen, ze horen allemaal bij de CO2 arme toekomst. Hetzelfde geldt voor de brandstoffen. RAI Vereniging wil naast de enorme aandacht voor batterij elektrisch rijden ook ruimte maken voor waterstof en duurzame biobrandstoffen. Andere belangrijke onderwerpen zijn de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de rol die Nederlandse bedrijven kunnen spelen bij de reductie van CO2.Tot slot pleiten we voor betaalbaarheid. Op middellange termijn moeten we komen tot een fiscaal systeem op basis van betalen naar gebruik op de weg.

RAI Vereniging behartigt de belangen vanuit haar leden en is actief betrokken bij uitrol van de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. Een aantal concrete afspraken waarop actie van RAI Vereniging nodig is, zijn als submap aan de linkerzijde op deze pagina vermeld. 


Contactpersoon
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4989