Alle standpunten op een rij
Filter op sectie:
Alle standpunten op een rij

Hieronder vind je onze standpunten die wij belangrijk vinden om te komen tot gezonde mobiliteit. De standpunten zijn verdeeld onder de pijlers betaalbare, duurzame en veilige mobiliteit.

Betaalbare mobiliteit:

 • De huidige leasefietsregeling is te ingewikkeld. Door deze te vereenvoudigen maken we gezond woon-werk verkeer in Nederland betaalbaar en bereikbaar voor meer Nederlanders.  
 • Elektrische bakfietsen zijn fietsen en moeten dus geen typegoedkeuring krijgen. Dit maakt deze innovatieve en duurzame manier van verplaatsen onnodig duur.  
 • De bestelwagen zal ook zijn steentje bij moeten dragen aan de doelen gesteld in het klimaatakkoord. De bestelwagen is echter ook ene belangrijk stuk gereedschap voor de ondernemer is ons doel het vasthouden van de specifieke positie van de bestelwagen in Nederland, ook in de toekomstige autofiscaliteit.
 • Blijvende aandacht voor de automobiliteit en daarmee vrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld door het afschaffen van BTW op auto-aanpassingen.
 • Aandacht voor lokaal ondernemerschap: 70% van de werkende bevolking in Nederland is werkzaam bij een MKB-onderneming/bedrijf. Zo ook in de mobiliteitsbranche. Er is dus een evident maatschappelijk en economisch belang om de lokale ondernemers in de mobiliteitsbranche te ondersteunen. RAI Aftermarket ondersteunt hierbij de branchecampagne Auto’s de Baas.  
 • RAI Vereniging zou extra aandacht willen voor de mogelijkheden van individueel vervoer: fiets/scooter/motor. Deze vorm van individueel vervoer draagt immers nauwelijks bij aan file- of parkeerproblematiek, stoot minder uit dan een auto en is betaalbaar voor een brede doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door het wegnemen van fiscale verschillen. Zij stelt daarom voor om de leaseregeling voor fietsen uit te breiden voor alle duurzame vervoersmiddelen, zodat dit door werkgevers ook aangeboden kan worden of een onderdeel kan zijn van het mobiliteitsbudget. Op die manier kunnen consumenten zelf bepalen welke vervoersmiddel het beste bij hun situatie past. 
 • RAI Vereniging is voor het toegankelijk maken van de gemotoriseerde tweewieler door de hoge drempels van het rijbewijssysteem te bekijken in het kader van de evaluatie derde richtlijn en open te staan voor systematiek zoals die van buurlanden België en Duitsland waar de toegang tot het A rijbewijs vergemakkelijkt is voor mensen met een B rijbewijs. 

 

Duurzame mobiliteit: 

 • Versterk het fietsbeleid in Nederland
  Er moet in Nederland letterlijk en figuurlijk meer ruimte zijn voor de fiets. Doel is om de komende jaren 20% meer fietskilometers te realiseren in Nederland. Dit doen wij in samenwerking met andere partijen binnen Tour de Force.  
 • OV-aanbieders blijven stimuleren en ondersteunen om de ingezette verduurzaming (zero-emission OV) tijdens en na de pandemie ook in stand te houden  
 • Aanbestedingen en concessies: level playing field met partijen buiten EU en vereenvoudigen procedures voor overheden. Mogelijkheden creëren voor aanbesteden van innovatie (duurzaam)
 • Het versnellen van de elektrificering van de taximarkt door het verhogen van de maximale massa voor EV taxi’s voor groepsvervoer van 3.500kg naar 4.250kg, parallel aan de bestelwagens .
 • Het versnellen van de verruiming van maten en gewichten voor vrachtwagens (LZV-s en SuperEcoCombi’s) om daarmee de uitstoot van CO2 significant te verminderen.
 • Aandacht voor milieu/klimaat en veiligheid
  Door het professioneel en vakkundig repareren en onderhouden van mobiliteitsproducten beperken we zo veel mogelijk het onnodig weggooien en afdanken van mobiliteitsproducten en besparen we onnodig grondstoffen- en materiaalgebruik. Door het vakmanschap van monteurs zijn we instaat om auto’s op een duurzame manier veilig mobiel te houden en bevorderen we de circulaire economie. 
 • Aandacht voor fossiel/emissie arme brandstoffen
  Op het gebied van CO2- en emissievriendelijke brandstoffen zijn er (naast duurzame waterstof en elektriciteit) zeer veel ontwikkelingen en initiatieven (HVO, E-fuels, synthetische brandstoffen, GTL, Alkylaatbrandstoffen, etc. De voordelen van deze brandstoffen zijn direct toepasbaar in het huidige wagenpark en infrastructuur en zijn van toegevoegde waarde binnen de totale energietransitie (milieu akkoord / fossiel vrije economie). 
 • Aandacht voor digitalisering en marktwerking
  Om iedereen in de mobiliteitsbranche mee te laten profiteren van de voordelen van digitalisering en mobiliteit betaalbaar te houden, vragen wij aandacht voor het belang van het delen van voertuigdata. RAI Aftermarket wil dat de consument zelf de regie krijgt over de data die uit zijn/haar voertuig komt. Daarom pleit RAI Vereniging samen met AFCAR voor nieuwe wetgeving en handhaving van bestaande regelgeving om de keuzevrijheid van de consument betreffende voertuigdata te borgen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, houdt mobiliteit betaalbaar en biedt kansen voor bedrijven om nieuwe diensten aan te bieden.
 • Een sterk innovatieklimaat inclusief industriebeleid, om een duurzame mobiliteitsindustrie te stimuleren waarbinnen schone en slimme mobiliteit centraal staan. R&D is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren en om de maatschappelijke en klimaat uitdagingen te realiseren doormiddel van innovatieve High-Tech technologieën.  Het kabinet heeft aangekondigd dat er een subsidieregeling hiervoor wordt opengesteld voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren.  Deze regeling heeft als doel om de sectoren, zwaar getroffen door de Corona-crisis, te steunen door R&D-projecten aan te jagen en de industrie op deze wijze een lange termijn perspectief te bieden door zich uit de crises te kunnen innoveren.  Een snelle implementatie van de subsidieregeling is van groot belang. 
 • De scooter is een van de snelst verduurzamende vervoersmobiliteiten. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt dat per 2025 het streven is om alleen nog nieuwe elektrische scooters te verkopen. Het is zaak om ervoor te zorgen dat binnensteden voor iedereen op een duurzame manier toegankelijk en bereikbaar blijven. Door de lage toegankelijkheid van (bijvoorbeeld) deelscooters, zijn scooters en snorscooters een aanvulling op de fiets en andere modaliteiten die samen een laagdrempelige en simpel alternatief voor de auto vormen. Deze alternatieven moeten laagdrempelig zijn om een goed alternatief te bieden voor de auto. Om die reden is de RAI vereniging ook tegen de invoering van de verplichting van een helm voor snorfietsen (en andere laagdrempelige vervoersmiddelen binnen de maximum snelheid van 25 km/h. Het ontmoedigd mensen om de snorfiets te gebruiken en het belemmert de verduurzaming van het product (per 1 jan 2025 volledig over naar nieuwverkoop e-snorfietsen)
 • RAI Vereniging zou ook meer aandacht willen zien voor de motorfiets die meer en meer een mobiliteitsoplossing bied tussen steden en binnen steden. Motoren verduurzamen eveneens en nemen minder ruimte in beslag dan ander mobiliteitsvormen.  
 • Bevorderen van zorgvuldig gebruik en verwerking (end of life) van de li-ion accu. Daarom heeft de scooter industrie al jaren geïnvesteerd in Scooter Recycling Nederland (SRN). Een privaatinitiatief die gefinancierd wordt vanuit de scooter industrie en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen voor de producten die ze op de markt zetten. 
   

Veilige mobiliteit

 • Stimuleer moderne rijtaakhulpsystemen (ADAS) door ze buiten de BPM te houden of een generieke korting op de BPM te geven. Moderne ADAS systemen zijn kostbaar maar dragen direct bij aan de verkeersveiligheid. 
 • Een helmplicht is gezien de verschillende soorten van fietsgebruik en de hieruit volgende verschillende vormen van noodzaak tot het dragen van een helm, ongewenst. RAI Vereniging adviseert om bij bepaalde soorten fietsgebruik, bijvoorbeeld wanneer hard gefietst wordt of fietspad of rijbaan wordt verlaten, een helm te dragen. 
 • We moeten in Nederland het aantal fietsdiefstallen aanpakken om de economische en sociale schade terug te dringen. 
 • Kwalitatief hoogwaardige fietsverlichting is veiliger. Dat betekent verlichting die continue brandt en zodanig ontworpen is, dat deze geschikt is voor permanente montage op de fiets en/of integratie in de belangrijkste onderdelen van de fiets. RAI Vereniging is daarom voorstander van strengere wettelijke eisen op dit vlak. Het RAI Keurmerk Fietsverlichting kan hierbij een leidraad in zijn voor de consument.
 • De huidige inrichting van steden voldoet niet meer. Er is een andere ontwerpmethodiek nodig om de groeiende diversiteit aan voertuigen in de stad veilig in goede banen te leiden, bestaande vervoersstromen te optimaliseren en daarmee de bereikbaarheid op peil te houden. De nieuwe voertuigfamilies uit het project Stedelijke Mobiliteit bieden hiervoor praktische handvatten. 
 • RAI Vereniging is voor een veilige verdeling van de verschillende mobiliteitsstromen. Het verplaatsen van de (snor) scooter naar de rijbaan, tussen vervoersmiddelen die veel groter, sneller, en vervuilender zijn, hoort daar niet bij. Daarom is de RAI vereniging niet zomaar voor het verplaatsen van de scooter naar de rijbaan, maar voor een duidelijke verdeling van de verschillende voertuigen, op basis van gebruik, snelheid en veiligheid. De beste plek voor 25 km/h voertuigen, zoals snorfiets, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen is vooralsnog nog steeds het fietspad, het zomaar verschuiven van alleen de snorscooter naar de rijbaan kan nadelige effecten hebben voor het gebruik, verkeersveiligheid en de laagdrempeligheid. De regeling wordt overigens vaak misbruik voor het behalen van schone lucht doelen en niet om de verkeersveiligheid te vergroten. Door de versnelde verduurzaming is de uitstoot kwestie achterhaald. 
 • RAI Vereniging is voorstander van 30km/h zones waar tweewielervoertuigen op gelijke snelheden kunnen verplaatsen en de doorstroming en verkeersveiligheid vergroot wordt. Deze zones moeten voldoen aan. 
 • RAI Vereniging is voor een verbreding van het fietspad in grote steden waar de normen qua breedte vaak niet gehaald worden. Met de komst van steeds meer mobiliteitsvormen heeft de infrastructuur aandacht nodig. Verkeerveiligheid wordt vergroten door duidelijk toereikende en veilige infrastructuur.
 •  Sectie equipment wil dat het kalibreren van advanced driver assistance systems (ADAS) in auto’s in de apk-eisen opnemen. Daarnaast de veilige werking ook bij periodieke beurten, ruitreparaties of schadeherstel worden gecontroleerd. 
 • Om de veiligheid van personeel in de werkplaats te borgen, moeten alle hefbruggen in werkplaatsen in Nederland periodiek gekeurd worden en van een keurmerk worden voorzien, zoals het RAI Keurmerk Hefbruggen. 
 •