Tweede Kamerverkiezingen 2021
Filter op sectie:
Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Als RAI Vereniging zien we graag dat het onderwerp mobiliteit op een goede manier in de verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk in het regeerakkoord terechtkomt. Daarvoor ondernemen we de nodige acties richting de politieke partijen.

RAI Vereniging staat voor gezonde mobiliteit voor iedereen, dus met of zonder beperking, en voor een gezond ondernemersklimaat voor de leden.

Gezonde mobiliteit
Gezonde mobiliteit is allereerst veilige mobiliteit; waarbij het uitgangspunt steeds moet zijn dat voorkomen beter is dan genezen. Verder is gezonde mobiliteit schoon, zuinig en stil, wat het best kan worden bereikt met effectief, realistisch en werkbaar beleid: techniekneutraal en met oog voor de belangen van zowel de consument als het bedrijfsleven.
Dit uit zich onder meer in vermijden en bestrijden van overbodige administratieve lasten en van nationale koppen op EU-wetgeving, zoals het uiterst effectieve Europese bronbeleid voor CO₂-uitstoot.

In beginsel moet de markt het werk doen, maar bij imperfecties is overheidsingrijpen soms wenselijk, zolang het maar niet leidt tot marktverstoring en overstimulering. Draagvlak is essentieel voor succesvol beleid en symboolmaatregelen zijn dan ook onwenselijk.

Verder is voor een optimaal functioneren van de branche en voor de maatschappelijk gewenste verduurzaming voldoende gekwalificeerd (technisch) personeel een basisvoorwaarde, zowel nieuw personeel als bestaand personeel.

Tot slot is voor een gezond ondernemersklimaat van belang dat ondernemers hun activiteiten kunnen ontplooien op een gelijk speelveld, ook in internationale context.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949
Nieuws