ECHA publiceert nieuwe richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen

30 juni 2017

Fabrikanten en importeurs van ‘voorwerpen’ wordt aangeraden het 109 pagina’s tellende begeleidingsdocument te gebruiken om na te gaan of zij voldoen aan al hun verplichtingen onder de Europese stoffenwetgeving REACH.

En dan met name met betrekking tot registratie en kennisgeving op grond van artikel 7 en met betrekking tot communicatie binnen de toeleveringsketen van voorwerpen*) op grond van artikel 33.

In het op 28 juni 2017 gepubliceerde nieuwe richtsnoer is nu ook rekening gehouden met de uitspraken die het Europees Hof van Justitie gedaan heeft in september 2015.

Vooralsnog alleen in het Engels
De nieuwe Versie 4 van het ECHA Richtsnoer voor Fabrikanten en importeurs van voorwerpen is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar. Naar verwachting zal er op termijn van versie 4 ook een Nederlandse versie komen, zoals dat ook gebeurd is met andere begeleidingsdocumenten van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en ook gedaan is met het beknopte Richtsnoer Vereisten voor stoffen in voorwerpen uit 2011.

Belangrijkste drijfveer
In september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan die voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen grote gevolgen had en sneller leidt tot een overtreding van de Europese Stoffenwetgeving REACH.

Daarbij heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat bedrijven op componentniveau moeten gaan communiceren met hun afnemer als een product meer dan 0,1% van een zeer risicovolle stof bevat. Tot september 2015 gold deze communicatieverplichting op productniveau (het complete voorwerp). De uitspraak was dan ook de belangrijkste drijfveer om de ECHA richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen te herschrijven.

Samenstel componenten
Eugène Moerkerk, beleidsadviseur duurzaamheid en techniek van RAI Vereniging, legt uit waarom deze uitspraak bedrijven in grote problemen kan brengen. "Allereerst zijn veel producten samengesteld uit meerdere componenten, die zelf ook weer gedefinieerd kunnen worden als een product. Neem bijvoorbeeld een auto of een elektrische fiets. Die laatste bestaat uit een frame, zadel, wielen, accu, elektronica, etc. Zo’n elektronica-component bestaat dan weer uit condensator, weerstandje, etc. Dat betekent dat er een enorm aantal verschillende onderdelen in zo’n elektrische fiets voorkomen. Daar komt bij dat de verwerkte onderdelen soms gedeeltelijk van buiten de EU afkomstig zijn. Daar gelden andere regels en het is voor bedrijven in Europa ondoenlijk om per onderdeel na te gaan of daar een van de 173 zeer risicovolle stoffen in zit die op de EU-lijst met informatieplicht staan."

Wat zijn de wijzigingen
De structuur van het document is herzien zodat het duidelijker, leesbaarder en gebruiksvriendelijker is geworden. In de toelichting op de historie van het document (op pagina 4) wordt in detail de belangrijkste wijzigingen opgesomd.

Zo kunnen we onder meer lezen dat:

  • Het inleidende hoofdstuk 1 maakt duidelijk dat er meer richtsnoeren zijn en definieert de doelgroep van het begeleidingsdocument en biedt in paragraaf 1.3 (pagina 13 e.v.) een lijst van de voorbeelden die in het document behandeld worden;
  • In appendix 6 (pagina 96) illustratieve voorbeelden beschreven zijn waarmee de voorschriften uit hoofde van artikel 7 en artikel 33 nader toegelicht worden, waarbij naast kinderspeelgoed nu ook de fiets als een nieuw voorbeeld 23 op de pagina’s 101 t/m 108 nader tot in detail is uitgewerkt.

 

Handhaving
Nu ECHA het nieuwe richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen gepubliceerd heeft, moet niet uitgesloten worden dat op termijn de Europese handhavingsautoriteiten  - in lijn van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie -  de Europese stoffenwetgeving REACH actiever zullen gaan handhaven. Het Europees handhavingsforum heeft in haar werkprogramma 2014-2018 in ieder geval als activiteit al aangekondigd dat er bij de training van de REACH inspecteurs meer aandacht gegeven zal worden aan o.a. chemische stoffen in voorwerpen.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Dossiers
Zie ook onze dossiers:

Dossier REACH
Dossier Chemische stoffen

*) De term “voorwerpen” klinkt nogal algemeen. Dit is echter de vaste aanduiding zoals deze in wet- en regelgeving wordt gebruikt (in het Engels: Articles). Een nadere omschrijving van deze term, vindt u hier.