Eerste zitting aan Mobiliteitstafel

6 april 2018

Op 29 en 30 maart vond in een ’24-uurssessie’ een eerste bijeenkomst plaats van de sectortafel Mobiliteit, ofwel Mobiliteitstafel. Deze zal een belangrijke rol spelen in het proces naar een later dit jaar vast te stellen Klimaatwet.

Deze eerste bijeenkomst, onder onafhankelijk voorzitterschap van Annemieke Nijhof (CEO Tauw Group BV), had vooral een verkennend karakter.

Doel was om te bezien wat de meest kansrijke aanpak lijkt, welk proces we gaan doorlopen, in welk tempo en met welke bijbehorende bemensing dat het beste kan.

In het Regeerakkoord is afgesproken om in de tweede helft van 2018 een Klimaatwet op te stellen, waarin wordt opgeschreven hoe wij onze zeer ambitieuze nationale doelstellingen (reductie 49% in 2030), als invulling van het Klimaatakkoord van Parijs, gaan halen. Daarbij ligt ook een zeer stevige uitdaging voor de sector mobiliteit.

De Mobiliteitstafel waaraan voor deze eerste sessie vertegenwoordigd waren: RAI Vereniging (in de persoon van Steven van Eijck), BOVAG, NS, TLN, VNO-NCW, ANWB, VNA, GVB, CBRB (binnenvaart), NVDE (duurzame energie), NVDB (duurzame brandstoffen), Platform Anders Reizen, Natuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Topsector Logistiek, Vereniging Elektrische Rijders, IPO (provincies), VNG (gemeenten), IenW, PBL en SER, is een van meerdere sectortafels.

Andere tafels gaan aan de slag met Elektriciteitssector, Gebouwde Omgeving, Landbouw en Landgebruik en Industrie. Ongetwijfeld zal er tussen de tafels sprake zijn van veel uitwisseling, denkt u maar aan de mobiliteits- en energiesector waar het gaat om elektrisch vervoer en om mogelijkheden voor lokale stroombuffering middels V2G (Vehicle to Grid).

Zodra er meer is uitgekristalliseerd over doelen, samenstelling, werkwijze en aanpak van ‘onze’ Mobiliteitstafel, leest u daarover zeker opnieuw nieuwsberichten van ons. De Klimaatwet is voor RAI Vereniging immers een van de allerbelangrijkste dossiers van 2018.

Lees hier terug wat wij eerder rond de Klimaatwet schreven.

Meer informatie: Cees Boutens, manager externe betrekkingen