Mobiliteitsalliantie sprak met minister Van Nieuwenhuizen over ‘Deltaplan Mobiliteit’

18 mei 2018

Op 7 mei sprak een delegatie van de Mobiliteitsalliantie met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW. Zij praatten over een ‘Deltaplan Mobiliteit voor Nederland’ en de relatie van de Mobiliteitsalliantie tot het proces rond het Klimaat- en Energieakkoord.

In haar manifest “Vooruit!” plaatste de Mobiliteitsalliantie vorig jaar de mobiliteit in een breder perspectief van duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Vanuit de principes slim, flexibel, groen en veilig schetste zij op hoofdlijnen de transitie naar een integraal mobiliteitssysteem.

Deltaplan

Inmiddels is de alliantie begonnen met het doorvertalen en de doorontwikkeling hiervan tot een ‘Deltaplan Mobiliteit voor Nederland’ dat zij voor medio 2019 gereed wil hebben.

Relatie met Klimaatakkoord (Mobiliteitstafel)

Hoewel er een zeer duidelijke relatie is tussen beide processen, reikt zo’n Deltaplan verder dan het Klimaatakkoord, omdat het daarbij ook gaat om een heldere visie op de bereikbaarheid van Nederland in de (verdere) toekomst, inclusief projecten en programma’s die breder gaan dan de klimaatdoelstellingen.

Ook ligt de focus van de Mobiliteitstafel op 2022, de blik vanuit het Deltaplan reikt tot 2030 en (veel) verder. Tegelijk is er wel een grote personele overlap tussen de leden van de Mobiliteitsalliantie en de deelnemers aan de Mobiliteitstafel en onderliggende deeltafels. Wat voor borging tussen beide processen kan zorgen. Onze voorzitter Steven van Eijck is in elk geval op meerdere punten actief, binnen de Mobiliteitsalliantie, als lid van de Mobiliteitstafel en als voorzitter van de Fiscale deeltafel.

De komende maanden moet blijken hoe we de aansluiting tussen beide trajecten zo vruchtbaar mogelijk laten zijn. Het belang ervan is evident: forse reductie van de CO2-emissie door de mobiliteitssector én het toekomstbestending maken van de mobiliteit in Nederland.

Meer informatie: Cees Boutens, manager externe betrekkingen