Samenwerking RAI Vereniging en ministerie EZK bij (cyber)security

24 mei 2018

RAI Vereniging en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) gaan nauw samenwerken op het gebied van (cyber)security.

privacy

Recent heeft het ministerie het Digital Trust Centre (DTC) opgezet, dat hiervoor een uitstekend middel is.

Daarmee wil het ministerie zich nadrukkelijk richten op vraagstukken rondom (cyber)security in het midden- en kleinbedrijf.

 

Concrete tools

Het ministerie wil daabij nadrukkelijk niet eenzijdig zoveel mogelijk (algemene) informatie gaan verstrekken, maar vooral concrete vraagstukken vanuit het MKB bij security oppakken, met zoveel mogelijk hulpmiddelen op maat.

Het kan daarbij gaan om het beveiligen van uw kantoorautomatisering, procesautomatisering, het voorkomen van datalekken en hacks en meer. Hoe concreter de vraag vanuit de bedrijven, hoe liever.

Vanwege het toenemende belang van security voor de bedrijfsvoering, juicht RAI Vereniging dit initiatief van EZK van harte toe. Vorige week hadden wij daarom een gesprek met het DTC over hoe wij daarin het beste kunnen samenwerken. Het zou de voorkeur van EZK hebben als RAI Vereniging concrete security-vraagstukken vanuit haar achterban kan aanleveren.

Uw input

Ofwel: heeft u concrete vragen over (cyber)security bij uw bedrijfsvoering, dan kunt u deze aanleveren bij ondergetekende. Hij zal zorgdragen voor aanlevering bij EZK en toezien op de terugkoppeling naar de afzender en, wanneer het vraagstuk zich daarvoor leent, zorgdragen voor bredere publicatie richting de leden.

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility, connectiviteit en data