Prinsjesdag 2018

20 september 2018

Op dinsdag 18 september heeft het kabinet de begroting van 2019 gepresenteerd. Hieronder hebben wij voor u een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten uit de stukken van Prinsjesdag.

Binnenhof

Vereenvoudiging fiscale regels zakelijke fiets

Dankzij onze intensieve lobby voert het kabinet per 1 januari 2020 een forfaitaire bijtellingsregeling in voor zakelijke fietsen van slechts 7%. Deze geldt voor fietsen, e-bikes en speed-pedelecs. Er zijn geen beperkende maatregelen in de wet opgenomen, zoals een minimaal aantal dagen dat de fiets gebruikt moet worden voor het woon-werkverkeer.

Voorbeeldberekeningen voor de maandelijkse en jaarlijkse kosten voor het privégebruik van de zakelijke fiets bij 7% bijtelling en andere informatie, vindt u in dit artikel.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is in het regeerakkoord bestempeld als nationale prioriteit. Het kabinet trekt geen extra middelen uit voor financiering, maar wel stuurt zij eind 2018 een Strategisch Plan Verkeersveiligheid naar de Tweede Kamer. RAI Vereniging is aangesloten bij de Verkeersveiligheidscoalitie die samen met het ministerie van IenW werkt aan de totstandkoming van een effectief plan met groot draagvlak.

Goederenvervoer

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor invoering van een heffing voor vrachtverkeer. Voor de zomer van 2019 wordt het wetsvoorstel vrachtwagenheffing voorgelegd voor internetconsultatie, waarna het in 2020 naar de Tweede Kamer gaat. Ook wordt de aanbesteding voor de exploitatie voorbereid. De invoering staat gepland voor 2023.

Naast invoering van deze heffing wordt moment gewerkt aan digitale transportstrategie en goederenvervoervisie die eind 2018 worden gepresenteerd en 2019 verder uitgewerkt. Dit levert een bijdrage aan de mogelijkheden voor een ‘modal shift’ in het transport naar het Europese achterland en het delen van digitale data voor Europese transporten.

Klimaatakkoord

Eind september presenteert het PBL de doorrekeningen van alle door de verschillende klimaattafels ingediende plannen voor het klimaatakkoord. Daarna buigt het Kabinet zich over de nadere uitwerking. RAI Vereniging maakt actief deel uit van de Mobiliteitstafel. Doelstelling voor het wegvervoer is om in 2030 7,3 Mton CO2 te hebben gereduceerd. Hierbij streeft de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord, dat onder andere uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Ook wordt gestuurd op zero emissie stadslogistiek, voldoende tank- en laadinfrastructuur en verkent het kabinet de mogelijkheden om de overgang naar emissieloze tweewielers te versnellen.

Autobelastingen

Het Belastingplan 2019 bevat weinig nieuws over eventuele veranderingen in de BPM, MRB of bijtelling. Voor de autobelastingen in 2019 verandert er weinig. De BPM-inkomsten voor 2019 worden geraamd op 2,2 miljard, de motorrijtuigenbelasting op 4,3 miljard.

De belangrijkste aangekondigde beleidsmaatregelen zijn de voorgenomen afschaffing van de teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer met ingang van 1 januari 2020 en een verhoging van de Eurovignet tarieven. De ingangsdatum van de tariefsverhoging is nog onzeker aangezien die afhankelijk is van de ratificatieprocedures in de verschillende Eurovignet landen, maar wordt of 1 juli 2019 of 1 januari 2020.

De eerder al tot 1 januari 2020 uitgestelde invoering van de fijnstoftoeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram/km is opnieuw tot nader order uitgesteld vanwege problemen bij de Belastingdienst. Er is nu geen nieuwe invoeringsdatum bepaald, de toeslag wordt ingevoerd “met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip”, oftewel wanneer de Belastingdienst zijn automatiseringssystemen op orde heeft.

Voor leden hebben wij hier een uitvoerige samenvatting van de autobelastingen in 2019 (eveneens in het Engels) beschikbaar.

Circulaire economie

De ambitie is dat Nederland in 2050 circulair is. In 2030 wordt een reductie van 50% nagestreefd van het nationale verbruik van primaire grondstoffen. Het Rijk zet zich samen met andere maatschappelijke partijen in om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en op te schalen. In het kader van het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair’ gaat het Rijk deze ambitie verder preciseren per prioriteit, keten of grondstoffenstroom. Om uitvoering te geven aan de kabinetsreactie worden binnen de IenW begroting in de jaren 2019 en 2020 middelen vrijgemaakt. In totaal maakt het kabinet € 16 miljoen vrij.

>> Op Rijksoverheid.nl uiteraard het volledige Belastingplan 2019 en de Miljoenennota 2019.