Inmiddels 197 stoffen op REACH-lijst informatieplichtige stoffen

17 januari 2019

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers opnieuw uitgebreid. Door nieuw gepubliceerde regelgeving krijgen alle leveranciers van voorwerpen met ingang van 5 januari 2021 ook een aanvullende informatieplicht aan ECHA.

reageerbuis

Deze lijst is in het Engels ook bekend als de ‘Candidate List (of Substances of Very High Concern) for Authorisation’. Op 15 januari 2019 heeft ECHA in haar persbericht laten weten dat de lijst opnieuw met zes stoffen is uitgebreid.

Maar dat is slechts een stilte voor de storm die het bedrijfsleven de komende jaren kan verwachten als we de activiteiten van de diverse lidstaten monitoren via de CoRAP-lijst en de Public Activities Coordination Tool (PACT).

Informatieplicht

De lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers, oftewel de kandidaat-lijst voor de autorisatieplicht, bevat nu 197 zeer risicovolle stoffen (SVHC-stoffen, Substances of Very High Concern).

Leveranciers van producten waarin één of meer van de nu benoemde 197 zeer risicovolle stoffen zijn verwerkt, hebben al vele jaren de verplichting tot het informeren van afnemers indien één van de 197 stoffen in het product/voorwerp aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1 procent.

Deze verplichting is gebaseerd op artikel 33 van de REACH-Verordening. Europese toeleveranciers hebben deze verplichting automatisch. Europese bedrijven die zaken doen met niet-Europese leveranciers wordt geadviseerd om de toeleverancier actief te benaderen over iedere uitbreiding van de lijst.

Nieuwe Europese database in ontwikkeling

ECHA is op basis van afvalwetgeving momenteel ook een compleet nieuwe databank aan het opzetten. Afvalverwerkers en consumenten krijgen ook toegang tot die databank. Met de in juni 2018 gepubliceerde Richtlijn (EU) 2018/851 wordt bovendien belangrijke nieuwe regelgeving voor leveranciers van voorwerpen geïntroduceerd. Met ingang van 5 januari 2021 moet de informatie, die op basis van artikel 33, lid 1, van de REACH-Verordening reeds vele jaren verstrekt moet worden aan uw afnemers, ook verplicht door worden gegeven aan de nieuwe databank van ECHA. En hiervoor is geen minimum gewichtsgrens.

Richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen

In 2017 heeft ECHA ook een Richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen gepubliceerd. Deze zal naar verwachting aangevuld gaan worden met de nieuwe eisen voor de in ontwikkeling zijnde  artikel 33.1 database.

Openbare informatie uit notificatieplicht

Fabrikanten van producten waarin één of meer nieuwe stoffen van de kandidaat-lijst zijn verwerkt, waren reeds verplicht dit binnen zes maanden te melden (notificeren) bij de ECHA (artikel 7.2 van de REACH-Verordening). Als voorwaarde wordt daarbij tot nu toe gesteld dat de fabrikant meer dan 1.000 kilogram van de betreffende risicovolle stof of stoffen op de Europese markt brengt. Deze notificaties worden ook bijgehouden in een database, die u kunt raadplegen op de website van ECHA en elke zes maanden wordt geactualiseerd met de gegevens uit de nieuwste notificaties.

Meer informatie: Eugène Moerkerk