Fietsbeleid 2018 in jaarverslag IenW

16 mei 2019

Met hun jaarverslagen leggen de ministeries verantwoording af over hun beleid en de daarmee gemoeide financiën. Hieronder leest u in kort bestek wat IenW schrijft over het fietsbeleid in 2018.

In het regeerakkoord is € 100 miljoen gereserveerd voor de aanleg van snelfietsroutes en het bouwen van fietsenstallingen bij stations. Afgelopen najaar zijn in MIRT-verband afspraken gemaakt over de verdeling van deze middelen en over cofinanciering van snelfietsroutes en fietsenstallingen bij NS-stations.

Dit heeft geresulteerd in een verdrievoudiging van de rijksmiddelen; samen met de regio’s wordt € 345 miljoen geïnvesteerd. Nieuwe criteria waren circulair bouwen, fietsstimulering is onderdeel van de aanpak en de cofinanciering vanuit het Rijk is maximaal 40%.

Er is een netwerk met fietsambassadeurs opgezet, de Staatssecretaris heeft haar fietsambassadeurs ontmoet en uitgewisseld hoe zij samen met dit netwerk meer forensen op de fiets gaat krijgen.

Samen met het Ministerie van Financiën is de regelgeving voor de leasefiets vereenvoudigd.

De Meta-evaluatie fietsmaatregelen Beter Benutten heeft plaatsgevonden en het startschot voor nieuwe fietsstimuleringsmaatregelen zoals in de kortetermijnprogramma’s Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en UNed is gegeven.

Eind 2018 is door 11 deelfietsaanbieders een convenant ondertekend om te komen tot meer interoperabiliteit.

Samen met de andere overheden, maatschappelijke organisaties is gewerkt aan de tweede etappe van de Nationale Agenda Fiets (Tour de Force) (geplande oplevering eerste helft 2019). Daarnaast maakt fiets onderdeel uit van zowel het preventie- als het klimaatakkoord.

>> Volledige jaarverslag van IenW (fietsbeleid vanaf pag. 19)