Update thema 'Onderwijs en Arbeidsmarkt'

19 juli 2019

In zijn vergadering van 18 maart 2019 benoemde het hoofdbestuur het nieuwe strategisch thema ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’. Afgesproken werd toen om een inventarisatie met de secties te doen. Deze is inmiddels uitgevoerd.

Voor alle secties geldt immers dat de arbeidsmarkt meer en meer knellend wordt, vooral op het punt van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde (technische) medewerkers en daarmee samenhangend de instroom in het beroepsonderwijs.

Op nadrukkelijke wens van de sectievoorzitters in hun overleg met het hoofdbestuur, werd Onderwijs en arbeidsmarkt toen als vierde thema toegevoegd aan de strategische agenda van RAI Vereniging.

Inventarisatie

Om het beeld van welke activiteiten de secties nu al ondernemen en welke rol wij in arbeidsmarkt en opleiding voor RAI Vereniging als geheel zien, compleet te krijgen is met de secties een inventarisatie gemaakt, die op 19 juni in het hoofdbestuur besproken is.

Conclusie van de rondgang langs de secties is dat in bijna alle secties in meer of mindere mate activiteiten ontplooid worden op vlak van onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij goed de verschillen tussen achterbannen (importeur - industrie) zichtbaar zijn in de gekozen activiteiten. Het is een breed palet aan activiteiten, zo ongeveer alle benoemde onderwerpen in een human capital agenda worden door één of meerdere secties ingevuld (zelf actief of erbij betrokken).

Brede belangstelling is er voor activiteiten gericht op imago van de sector en toekomstverkenningen. Ook samenwerking met onderwijs ter bevordering van de instroom en kwaliteit van de opleidingen scoort hoog. Secties die industrie vertegenwoordigen zijn actiever met arbeidsmarkt, hetgeen verklaarbaar is gezien de veel grotere arbeidspopulatie in hun bedrijfstak. De secties met voornamelijk importeurs als leden nemen ook hun rol, echter meer ter ondersteuning van de retailers die door BOVAG vertegenwoordigd worden dan een direct eigen belang van de leden.

Plan

Nu uit de inventarisatie volgt dat er meerdere onderwerpen zijn die breed gedragen worden, ziet het hoofdbestuur graag dat een verenigingsbreed plan wordt opgesteld, met als doel het bundelen en opschalen van de activiteiten gericht op de werving van jongeren, toekomstverkenningen, arbeidsmarktonderzoek en imago van de sector. Dit plan wordt gepresenteerd in de septembervergadering van het hoofdbestuur.

Om het beeld verder te completeren zijn in het lopende ledentevredenheidsonderzoek tot slot ook twee extra vragen opgenomen om het belang van en de waardering voor activiteiten op vlak van onderwijs en arbeidsmarkt te meten.


Contactpersoon
Henk Bos
Henk Bos
Manager Leden- en Verenigingszaken
+31 20 504 4994