RDW-procedure voor het bepalen van de CO2-emissie van opgebouwde/omgebouwde WLTP-voertuigen

3 september 2019

In de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’, versie september 2019’ van de RDW staat aangegeven wat de procedure is voor het bepalen van de CO2-emissie van een WLTP-basisvoertuig dat opgebouwd/omgebouwd wordt, en individueel bij de RDW wordt toegelaten. Wij zijn blij dat daarmee helderheid ontstaat bij dit taaie onderwerp.

Wij weten nu welke werkwijze de RDW hanteert voor het vaststellen van de CO2-emissie van een WLTP-basisvoertuig (met ETG), dat opgebouwd of omgebouwd is, en voor een individuele toelating bij de RDW gekeurd wordt.

Aanvankelijk leek het erop dat de RDW 'recht in de leer' wilde zijn: geen toelating (geen kenteken) indien geen CO2-berekening met de tool mogelijk is, of de Vhigh-waarde niet gehanteerd kan worden omdat de opbouw/ombouw buiten de parameters van de fabrikant ligt.

Later werd dit aangepast, en werd een soepelere houding aangenomen: 1) berekening met de tool; 2) indien niet mogelijk dan wordt Vhigh gehanteerd als het voltooide voertuig binnen de parameters valt; 3) valt voertuig buiten de parameters dan wordt met een nationale formule de CO2-emissie bepaald.

Wij informeerden u eerder over deze materie met onder meer dit bericht van 10 juli, op 23 juli gevolgd door deze uitvoerige ledeninformatie (achter inlog dus).

Definitieve procedure RDW

In de handelswijze waarmee nu per 1 september gestart gaat worden, is punt 3) iets anders geworden: als het voltooide voertuig buiten de parameters valt, wordt ook Vhigh gehanteerd, maar op basis van dat de RDW de toelating dan beschouwt als een individuele toelating van het hele voertuig, en de CO2-waarde van het voertuig niet meeneemt in de rapportage aan Brussel (dit beschouwen als nationale individuele toelating heeft verder geen gevolgen voor technische eisen en toelatingsprocedure).

Publicatie in ‘Wijze van keuren’

Die handelswijze staat in punt 2A van de nieuwste versie (september 2019) van de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ die te vinden is op de RDW-website. Het betreft de ‘2e’ 2A die gaat over DET’s vanaf 1 sept 18/ 1sept 19, en meer specifiek de ‘wijze van keuren bij B’ op blz.20.

Wat betekent het concreet?

De tekst blijft helaas wat cryptisch; de RDW stelt dat het juridisch noodzakelijk is om het te verwoorden zoals nu gebeurt.

Het komt dus neer op:

  1. toepassen tool en bij de RDW overleggen van de uitkomst/het rekenblad; de berekende CO2-waarde wordt gehanteerd, en gerapporteerd aan Brussel
  2. indien (aantoonbaar) geen tool beschikbaar is, of de tool levert geen uitkomst (bijv. buiten parameters): de Vhigh-waarde van het basisvoertuig wordt gehanteerd
    a) als voltooid voertuig binnen de parameters van het basisvoertuig zit: CO2-waarde wordt gerapporteerd DE RDW gaat na aan Brussel
    b) als voltooid voertuig niet binnen de  parameters van het basisvoertuig zit dan wordt het een ‘nationale individuele toelating (gehele voertuig)’: de CO2-waarde wordt niet meegenomen in rapportage aan Brussel
    uitzondering op 1 en 2: rolstoeltoegankelijke voertuigen en gepantserde voertuigen: de CO2-waarde van basisvoertuig wordt gehanteerd
  3. geen relevante gegevens beschikbaar in de typekeuring: CO2-emissie  wordt berekend met nationale formule o.b.v. massa rijklaar en vermogen

Overgangssituatie

De RDW gaat na enige tijd, waarschijnlijk een jaar, evalueren hoe het proces loopt en of wijzigingen moeten worden aangebracht of zaken moeten worden aangescherpt. Los daarvan is de procedure bij individuele toelating nog steeds onderwerp van discussie binnen de EU, en kan niet uitgesloten worden dat op basis van de uitkomsten van die discussies al eerder aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

De procedure waarmee nu gestart wordt moet vooralsnog dan ook beschouwd worden als een overgangssituatie naar een nog nader te bepalen definitieve werkwijze.

Informatiebijeenkomst

In onze nieuwsbrief van vorige week hebben wij u geïnformeerd over de informatiebijeenkomst op 5 september in Gorinchem (inmiddels zijn alle 150 beschikbare plaatsen gevuld), en daarbij ook genoemd de wijze van keuren door de RDW vanaf 1 september.


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971