Kamer steeds kritischer gedurende verloop debat autobelastingen

11 november 2019

Dinsdag en woensdag (12 en 13 november) debatteert de Tweede Kamer verder over de bpm en de WLTP, als onderdeel van het veel meer omvattende Belastingplan 2020.

Tweede Kamer

De afgelopen weken heeft RAI Vereniging, samen met BOVAG, stevig ingezet op aanpassing van de bpm-tabel en erkenning voor de teveel betaalde bpm in de overgangsperiode die in 2017 begon. Invoering van de WLTP heeft onbedoeld immers een enorme stijging van de bpm tot gevolg, zowel in de overgangsperiode als daarna maar er zou juist budgetneutraal worden omgezet.

Hardnekkig

Staatssecretaris Snel houdt tot op heden voet bij stuk. Zelfs nadat hij het KPMG-rapport ontving, dat duidelijk bewijst dat van de toegezegde budgetneutraliteit weinig is terechtgekomen blijft hij vasthouden aan zijn mantra dat er wel degelijk budgetneutraal wordt omgezet en dat gestegen bpm het gevolg is van andere consumentenvoorkeuren: grotere en zwaardere auto’s. Afgezien van het feit dat dit feitelijk niet relevant is, omdat budgetneutraliteit betekent dat dezelfde auto met dezelfde feitelijke uitstoot niet duurder mag worden door de WLTP, is dit niet eens waar.

Met BOVAG maakten we een infographic (download onderaan deze pagina) die helder in beeld brengt hoe de automarkt zich in 2017-2018 ontwikkelde en die nuanceert het beeld aanzienlijk dat de markt is overspoeld met ‘grote, zware, slurpende SUV’s’.

Weerlegd

Inmiddels hebben we alle argumenten die de staatssecretaris aanvoert om budgetneutraliteit te bewijzen met feiten en cijfers goed gemotiveerd weten te weerleggen. Zie daarvoor de notitie die u achter leden-inlog onderaan deze pagina kunt downloaden. Opvallend is dat hoe meer argumenten de staatssecretaris aanvoert, hoe kritischer de Kamer lijkt te worden. RAI Vereniging en BOVAG hebben voortdurend contact met deze Kamerleden, om ze informeren over de visie van KPMG en de branche.

ANWB

En inmiddels heeft ook de ANWB publiekelijk haar verontwaardiging uitgesproken dat Snel zijn belofte van ‘budgetneutrale’ omzetting bij de WLTP aan Kamer en consument niet nakomt. De ANWB stuurde daarover een position paper aan de Tweede Kamer.

Ijkpunt

Nieuw is dat staatssecretaris Snel van plan is om 1 januari 2020 te nemen als ijkpunt voor het meten van budgetneutraliteit. Dit kwam voor het eerst aan het licht in de schriftelijke antwoorden op de vragen die Kamerleden mondeling stelden in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg. 1 januari 2020 ligt tegen het einde van de overgangstermijn en in de overgangstermijn had de WLTP al een stevig opdrijvend effect op de bpm. Een effect ter waarde van zo’n 600 miljoen. Budgetneutraliteit is er alleen als dezelfde auto qua gewicht en feitelijke uitstoot voor en nadat WLTP effect begon te hebben dezelfde bpm heeft. Als het ijkpunt 1 januari 2020 is veegt de staatssecretaris de 600 miljoen teveel betaalde btw in de overgangstermijn in één klap van tafel. Dat is onacceptabel en onuitlegbaar voor BOVAG en RAI Vereniging maar ook voor de consument.

Onhoudbaar

Hiervoor hebben we als BOVAG en RAI Vereniging dan ook stevig rumoer over gemaakt bij diverse Kamerleden in de commissie Financiën. In het debat dat volgde werd de staatssecretaris hiermee geconfronteerd door diverse Kamerleden, maar hij maakte zich er te luchtig vanaf. Hij deed ook voorkomen of hij de vraag niet helemaal begreep en hij zegde toe daar later in het debat nog wel op terug te komen. Noch later in het debat noch in de schriftelijke antwoorden op de vragen die in dat debat waren gesteld kwam de onderbouwing van het ijkpunt echter terug. Voor een onhoudbaar standpunt als dit, was dat wel te verwachten. Nu is het zaak dat Kamerleden voet bij stuk houden en een fatsoenlijke verklaring afdwingen van de staatssecretaris.

Dinsdag en woensdag gaat het debat weer voort. Dan wordt duidelijk of -en zo ja welke- tegemoetkoming Snel toezegt om de onevenredig gestegen bpm een halt toe te roepen en autokopers die in de overgangsperiode teveel bpm hebben betaald. Eveneens is denkbaar dat Kamerleden met moties en amendementen komen die daar worden behandeld.

Het plenaire debat op 12 en 13 debat is feitelijk de laatste kans voor een aanpassing van de bpm-tabel vanaf 1 juli 2020. Na de Tweede Kamer gaat het voorstel namelijk naar de Eerste Kamer en die kan het voorstel niet veranderen, maar het alleen in zijn geheel aannemen of afwijzen.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912