Inmiddels 205 stoffen op REACH-lijst informatieplichtige stoffen

3 maart 2020

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers opnieuw uitgebreid. Door nieuw gepubliceerde regelgeving krijgen alle leveranciers van voorwerpen met ingang van 5 januari 2021 ook een aanvullende informatieplicht aan ECHA. Hiervoor is inmiddels ook een testdatabase gelanceerd.

reageerbuis

Deze lijst is in het Engels ook bekend als zowel de ‘SVHC-list’ als de ‘Candidate List (of Substances of Very High Concern) for Authorisation’. Onlangs heeft ECHA in haar persbericht laten weten dat de lijst opnieuw met vier stoffen is uitgebreid. Maar dat is slechts een stilte voor de storm die het bedrijfsleven de komende jaren kan verwachten als we de activiteiten van de diverse lidstaten monitoren via o.a. Public activities coordination tool. Hierover schreven in oktober 2018 o.a. dit nieuwsbericht.

Informatieplicht

De lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers, oftewel de kandidaat-lijst voor de autorisatieplicht, bevat nu 205 zeer risicovolle stoffen (SVHC-stoffen, Substances of Very High Concern).

Leveranciers van producten waarin één of meer van de nu benoemde 205 zeer risicovolle stoffen zijn verwerkt, hebben al vele jaren de verplichting tot het proactief informeren van professionele afnemers indien één van de 205 stoffen in het product/voorwerp/subcomponent aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1 procent.

Deze verplichting is gebaseerd op artikel 33 van de REACH-Verordening. Europese toeleveranciers hebben deze verplichting automatisch. Europese bedrijven die zakendoen met niet-Europese leveranciers wordt geadviseerd om de toeleverancier actief te benaderen over iedere uitbreiding van de lijst.

Openbare informatie uit notificatieplicht

Fabrikanten van producten waarin één of meer nieuwe (SVHC) stoffen van de kandidaat-lijst zijn verwerkt, waren reeds verplicht dit binnen zes maanden te melden (notificeren) bij de ECHA (artikel 7.2 van de REACH-Verordening). Als voorwaarde is daarbij tot nu toe gesteld dat de fabrikant meer dan 1.000 kilogram van de betreffende risicovolle stof of stoffen op de Europese markt brengt. De notificatieplicht uit dit artikel 7.2. geldt echter niet indien de stof en de bijbehorende toepassing reeds voor dat gebruik zijn geregistreerd (artikel 7.6).
Deze notificaties worden ook bijgehouden in een database, die u kunt raadplegen op de website van ECHA en elke zes maanden wordt geactualiseerd met de gegevens uit de nieuwste notificaties.

In de top 3 van deze zogenaamde SiA-notificaties staan de volgende drie stoffen:

 Naam

EC Nummer

CAS Nummer

Aantal
SiA notifications

Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

204-211-0

117-81-7

129

Lead

231-100-4

7439-92-1

111

Hexabromocyclododecane (HBCDD)
and all major diastereoisomers identified:
Alpha-hexabromocyclododecane,
Beta-hexabromocyclododecane Gamma-hexabromocyclododecane

247-148-4

221-695-9

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

37

Nieuwe Europese database in ontwikkeling

ECHA is op basis van nieuwe afvalwetgeving momenteel ook een compleet nieuwe databank aan het opzetten. Afvalverwerkers en consumenten krijgen ook toegang tot die databank. Met de in juni 2018 gepubliceerde Richtlijn (EU) 2018/851 wordt in artikel 9 bovendien belangrijke nieuwe regelgeving voor leveranciers van voorwerpen geïntroduceerd.

Nieuwe regelgeving voor leveranciers van voorwerpen vanaf 5 januari 2021

Met ingang van 5 januari 2021 moet de informatie, die op basis van artikel 33, lid 1, van de REACH-Verordening reeds vele jaren verstrekt moet worden aan uw afnemers, ook verplicht door worden gegeven aan de nieuwe databank van ECHA. En hiervoor is geen minimumgewichtsgrens of uitzondering (zoals deze bijvoorbeeld wel gelden voor de notificatieplicht uit artikel 7 van de REACH Verordening).

Oproepen Europese auto- en motorfietsindustrie

Deze nieuwe database heeft volgens ECHA mede als doel de circulaire economie (zonder gevaarlijke stoffen) te stimuleren. Bij de vraag of deze nieuwe regelgeving ook uitvoerbaar wordt en kosteneffectief is, hebben wij onze bedenkingen. Zo heeft de internationale Taskforce on REACH van de automobielindustrie een document met bezwaren opgesteld. En heeft ACEM namens de Europese motorfietsindustrie de lidstaten opgeroepen dat ECHA niet meer informatie voor de nieuwe database vraagt dan wettelijk noodzakelijk is op basis van artikel 33.1 van de REACH-Verordening. Hieronder kunt u als lid de documenten van de Taskforce en ACEM downloaden.

RAI Vereniging adviseert u, daar waar mogelijk, de communicatie over de 205 SVHC-stoffen met zowel uw toeleveranciers als aan uw afnemers te intensiveren.

Testdatabase

Op 17 februari 2020 heeft ECHA haar testdatabase gelanceerd. Bedrijven die nu al het uploaden van hun gegevens willen testen, kunnen deze testdatabase hiervoor gebruiken. Vanaf 5 januari 2021 wordt de nieuwe wettelijke verplichting van kracht.

Richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen

In 2017 heeft ECHA ook een Richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen gepubliceerd. Deze is destijds ook in het Nederlands vertaald. Dit Richtsnoer zal naar verwachting nog aangevuld gaan worden met de nieuwe eisen voor de in ontwikkeling zijnde artikel 33.1 database.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

 


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972