Proeftijd moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen

21 februari 2020

Een proeftijd kan in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen of in de cao. In de cao Carrosseriebedrijf is een proeftijd van 2 maanden opgenomen voor vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten van langer dan zes maanden. Indien partijen geen proeftijd willen of een kortere proeftijd, dan moeten ze deze afspraak schriftelijk vastleggen (art. 14 lid 1 cao).

Voor een rechtsgeldig ontslag tijdens de proeftijd is vereist dat de proeftijd schriftelijk is overeengekomen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan dit leiden tot een niet rechtsgeldig ontslag tijdens de proeftijd. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst niet eindigt door het ontslag. 

Om een beroep te kunnen doen op de proeftijd in de cao is vereist dat de cao van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld d.m.v. een incorporatiebeding). Dit volgt uit Bijlage 11C lid 1-L van de cao, alsook uit het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden (17 maart 2009). 

In voornoemde zaak deelde de werkgever telefonisch aan werknemer mee dat het dienstverband werd beëindigd tijdens de proeftijd. Er was echter geen schriftelijke arbeidsovereenkomst, en dus geen beding opgenomen over de proeftijd. De werknemer deed een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag. De werkgever stelde dat een schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst niet nodig was, omdat de cao voor het carrosseriebedrijf van toepassing was. Hierin ging het Gerechtshof niet mee, vanwege het feit dat er geen arbeidsovereenkomst aanwezig was. Dit klemt te meer, omdat juist deze cao voorschrijft dat toepasselijkheid van de cao ook nog schriftelijk bevestigd had moeten worden, aldus het Gerechtshof. Het Gerechtshof Leeuwaarden oordeelde daarom dat het ontslag in de bodemprocedure geen stand zou houden.

Gezien het voorgaande, adviseren wij om altijd de proeftijd schriftelijk vast te leggen, hetzij door een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst (ook als er geen proeftijd is of een kortere proeftijd), hetzij door in de arbeidsovereenkomst aan te geven dat de cao voor het carrosseriebedrijf van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. U kunt gebruikmaken van onze model arbeidsovereenkomsten.