Let op de gevolgen van bedrijfseconomisch ontslag bij gebruik NOW-regeling

28 april 2020

Als u tijdens toepassing van de NOW-regeling toch genoodzaakt bent om tot een bedrijfseconomisch ontslag van één of meer personeelsleden over te gaan, dan heeft dat consequenties voor de hoogte van uw tegemoetkoming.

De consequentie is een vermindering van uw tegemoetkoming in de loonkosten met een opslag van 50% van het loon van de ontslagen werknemers. Van de werkgever verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.

Als toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Bedrijfseconomisch ontslag, via UWV

Als u als werkgever personeel zal moeten laten gaan wegens bedrijfseconomische tegenspoed, dan moet de ontslagprocedure via UWV worden gevolgd. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is er sprake van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Ook heeft u als werkgever geen mogelijkheden tot herplaatsing in een andere passende functie, ook niet met scholing. De arbeidsplaatsen moeten in de komende 26 weken vervallen. U moet als werkgever bewijzen dat het vervallen van de arbeidsplaatsen noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Ook geldt de afspiegelingsprocedure. Bij bedrijfseconomisch ontslag moet minimaal de wettelijke transitievergoeding betaald worden. Dit zijn dus zaken waar rekening mee gehouden dient te worden.

Het UWV heeft een handleiding gemaakt om u te ondersteunen bij het aanvragen van een bedrijfseconomische ontslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de juridische helpdesk.

Uit elkaar met wederzijds goedvinden

In plaats van een ontslagaanvraag bij het UWV, kan de arbeidsovereenkomst ook beëindigd worden met wederzijds goedvinden. U maakt dan samen afspraken over het ontslag. Deze legt u vast in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden bent u niet verplicht uw werknemer de wettelijke transitievergoeding te betalen. De werknemer zal echter niet snel daarmee instemmen. De werknemer is overigens niet verplicht hieraan mee te werken en kan uw voorstel afwijzen. Ook voor een model vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met de juridische helpdesk.