Miljoeneninvestering geeft ambitieus Nederlands mobiliteitsprogramma vliegende start

29 november 2021

** English version below **

Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector ontvangen samen 47 miljoen euro aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Het innovatieprogramma Elektrificatie is als beste beoordeeld, met op nummer 2: Waterstof. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 29 november bekend gemaakt. Door samen te werken willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene en schone mobiliteit. De partijen dragen zelf ruim 26 miljoen euro bij.

Tientallen publieke en private partijen werken, onder de naam Green Transport Delta, cross-sectoraal samen aan twee innovatieprogramma's voor de automotive, maritieme én luchtvaartsector.

Toewerken naar concrete resultaten

De programma’s gaan concrete resultaten opleveren. Zo wordt er samen met DAF Trucks NV, Prins/Westport Fuel Systems, Koedood dieselservice, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe, NPS Diesel, DENS, Bosal, Ginaf, VDL, Vialle Autogas Systems, Circonica Circular Energy, DLS, Bronkhorst, Krohne, Hobré, Resato, VSL, TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Rijks Universiteit Groningen ingezet op waterstof-verbrandingsmotoren (H2-ICE), brandstofcellen (FCEV) en een volgende generatie technologie voor waterstof-tankinfrastructuur.

Op het gebied van elektrificatie werken VDL Nedcar, Airborne International, Albert Heijn, Atlas Technologies, Battery Safety Solutions, CarePack Holland, Circular Industries, DAF trucks, Eflight Academy, ELEO Technologies, EST Floattech, Heliox automotive, IM Efficiency Technologies, INND Batteries, LionVolt, TNO, NPS Diesel, NXP semiconductors, Scholt Energy, Steinbuch In Motion, Stichting DEAC, Stichting ElaadNL, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Van Kessel Olie, VDL ETS, VDL Staalservice en VDL Steelweld  samen aan de ontwikkeling van een lokale ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en –pakketten. Het ontwikkelen van het batterijmanagement systeem van de toekomst. Het inrichten van een slimme laadinfrastructuur en processen om batterijen veilig op te slaan en te recyclen om grondstoffen te herwinnen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van circulaire voertuigen. 

Innovatieprogramma’s onderdeel van langjarige ambitie

Beide innovatieprogramma’s zijn onderdeel van een langjarige ambitie voor de versterking van de mobiliteitssector. In juli 2020 ondertekenden RAI Automotive Industry NL, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Helmond, TNO, de Automotive Campus, de BOM, Technische Universiteit Eindhoven en Brainport Development een overeenkomst waarin deze ambitie werd vastgelegd. In deze aanpak wordt de sterke automotive sector in Brabant programmatisch verbonden aan landelijke partners. Inhoudelijk geldt de landelijke roadmap Automotive van de topsector High Tech Systems and Materials als leidraad voor de komende tien jaar. Hierin worden de ambities voor verduurzaming en meer veiligheid in de Nederlandse automotive uiteengezet.

Door de krachten programmatisch te bundelen, zijn de publieke en private partners in staat om steeds nieuwe vervolgstappen te zetten om deze roadmap uit te voeren. In de samenwerking tekenen RAI Automotive Industry NL en Brainport Development voor het meerjarig programmamanagement waar ook deze R&D-projecten op elektrificatie en waterstof een bouwsteen voor zijn.

Belangrijke ondersteuning in de transitie naar duurzame mobiliteit  

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots dat de inspanningen zijn beloond. “We hebben als organisatie vanaf het begin van de Coronapandemie ingezet op een fors R&D steunpakket voor de Automotive sector. Het is geweldig om nu voor deze projecten de belangrijke ondersteuning te krijgen ten behoeve van verdere technologische ontwikkelingen van de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit.” 

Vol energie verder  

Albie van Buel en Paul van Nunen (Directeur van Brainport Development) zijn verheugd over de toekenning van de subsidies door EZK. ”Het ambitieniveau van de samenwerkende partijen is stevig. Nederland wil een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van financiering aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.”

Voor meer informatie, neem contact op met:

RAI Automotive Industry NL

Albie van Buel, managing director

a.v.buel@raivereniging.nl

06-29810398

Brainport Development
Daniëlla van Laarhoven 
Communicatie-adviseur Brainport Development 
d.vanlaarhoven@brainportdevelopment.nl  
06-21272946

Meer informatie over de Green and Smart Transport Delta.

Overzicht winnende projecten.

** English version **

Two large consortia  of Dutch companies and knowledge institutes in the mobility and transport sector will receive 47 million euros in government funding to realize breakthroughs in electrification and hydrogen applications in automotive, maritime and air transport. That is what the Ministry of Economic Affairs and Climate announced on November 29th. By working together, the parties involved want to make the Netherlands a frontrunner in green and clean mobility. Together they contribute over 26 million euros. 

Many public and private companies and institutes work together under the umbrella of  Smart- and Green Transport Delta across the automotive, maritime and aviation sector.  With our HTSM Automotive Roadmap as lead, 2 major programs for developing solutions for electrification and hydrogen applications have been approved with 47 million Euros in government funding.

The Hydrogen consortium partners, DAF Trucks NV, Prins/Westport Fuel Systems, Koedood dieselservice, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe, NPS Diesel, DENS, Bosal, Ginaf, VDL, Vialle Autogas Systems, Circonica Circular Energy, DLS, Bronkhorst, Krohne, Hobré, Resato, VSL, TNO, Eindhoven University of Technology and University of Groningen, will work together developing technology and solutions for the Hydrogen Combustion Engine (H2-ICE), Hydrogen Fuel Cell technology (FCEV) as well as the next-generation hydrogen refuelling infrastructure technology.

With respect to Electrification VDL Nedcar, Airborne International, Albert Heijn, Atlas Technologies, Battery Safety Solutions, CarePack Holland, Circular Industries, DAF trucks, Eflight Academy, ELEO Technologies, EST Floattech, Heliox automotive, IM Efficiency Technologies, INND Batteries, LionVolt, TNO, NPS Diesel, NXP semiconductors, Scholt Energy, Steinbuch In Motion, Stichting DEAC, Stichting ElaadNL, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Van Kessel Olie, VDL ETS, VDL Staalservice en VDL Steelweld  work together to develop a local development and production for innovative battery modules and battery management systems for the future, EV charging infrastructure and processes for safe storage and recycling of batteries in order to retrieve raw materials support the need for a circular vehicle industry.

Innovation projects part of long-term ambition
Both innovation projects are part of a long-term ambition to strengthen the mobility sector. In July 2020, RAI Automotive Industry NL, the Province of Noord-Brabant, the Municipality of Helmond, TNO, the Automotive Campus, BOM, Eindhoven University of Technology and Brainport Development signed an agreement in which they underlined the joint ambition. In the program, the strong automotive sector in the province of North-Brabant is programmatically connected with national partners. In terms of content, the national Automotive roadmap of the High Tech Systems and Materials top sector serves as a guideline for the next ten years. This sets out the ambitions for sustainability and greater safety in the Dutch automotive industry.  

By joining forces programmatically, public and private partners are able to continuously take new follow-up steps to implement this roadmap. RAI Automotive Industry NL and Brainport Development are responsible for the multi-year program management, for which these R&D projects on electrification and hydrogen are also a building block.  

Important support in the transition towards sustainable mobility

Albie van Buel, managing director of RAI Automotive Industry NL, is proud that the efforts of all parties have been rewarded. “As an organization, we have focused on a substantial R&D support package for the Automotive sector since the start of the Corona pandemic. It is great to see that these projects now receive the important support to enable further technological developments that make the necessary transition towards sustainable mobility possible.” 

Full speed ahead 

Albie van Buel and Paul van Nunen (Director of Brainport Development) are pleased that the subsidies are granted by the Ministry. “The collaborating parties have great ambitions. The Netherlands wants to continue to play a leading role in the global transition towards a sustainable mobility system. By joining forces, we can make the Netherlands a frontrunner in green, smart mobility. The allocation of funding to these parts of the program is a great boost. We will continue with a lot of energy.”

For more information, please contact:

RAI Automotive Industry NL

Albie van Buel, managing director

a.v.buel@raivereniging.nl

06-29810398

Brainport Development
Daniëlla van Laarhoven 
Communicatie-adviseur Brainport Development 
d.vanlaarhoven@brainportdevelopment.nl  
06-21272946


Contactpersoon
Albie van Buel
Albie van Buel
Managing Director RAI Automotive Industry NL
+31 6 29 81 03 98