‘Proactief anticiperen op de snel veranderende mobiliteitswereld’

21 december 2018

De leden vormen het DNA en het bestaansrecht van RAI Vereniging, zegt Hoofdbestuurslid Ron Snoeks in de nieuwe editie van GO!Mobility waarin het 125-jarig jubileum van RAI Vereniging centraal staat.

Ron Snoeks

‘We moeten de blik naar voren richten om grip te houden op de ingrijpende transformaties die zich in de samenleving voltrekken. Ik stel vast dat er wat dat betreft een mooie toekomst in het verschiet ligt met tal van uitdagende mobiliteitsonderwerpen in de breedste zin.’

Om de krachten van de secties en alle overkoepelende mobiliteitsthema’s zo effectief mogelijk te bundelen is een drietal strategische platforms opgetuigd: 1) Verkeersveiligheid; 2) Duurzaamheid en 3) Smart Mobility.

Strategische agenda

Thema’s die de komende jaren de strategische agenda en die van alle secties zullen domineren zijn volgens Snoeks binnen het Platform Verkeersveiligheid onder andere de deelname aan het tweejaarlijkse Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC), het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de Europese ‘Road Safety Pledge’ die zich ten doel stelt om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen naar nul, samenwerking met het Fonds Slachtofferhulp, participatie in Veilig op Weg om jongeren bewust te maken van de dode hoek bij trucks, het aanbieden van een position paper verkeersveiligheid aan het ministerie van IenW en acties richting Kamerleden.

Binnen het Platform Duurzaamheid spelen zaken als de circulaire economie (klimaat en luchtkwaliteit). Verder neemt RAI Vereniging intensief deel aan de zogeheten Mobiliteitstafel van het Nederlandse Klimaatakkoord om invulling te geven aan het Klimaatakkoord in Parijs.

Proof of concept

Vanuit het Platform Smart Mobility wordt samengewerkt met auto-importeurs en fabrikanten aan een ‘proof of concept’ die het in de toekomst mogelijk maakt dat voertuigen zelfstandig gaan anticiperen op verkeersonveilige situaties. Bovendien, vervolgt Snoeks, is RAI Vereniging actief betrokken bij het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om auto’s via innovatieve ICT-technieken met elkaar en met de verkeersinfra te laten communiceren teneinde de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren.

Mobiliteitstransities

Welke transities zullen naar zijn oordeel de komende periode de mobiliteitsagenda gaan bepalen? Snoeks ziet er talloze. ‘De overgang van fossiel naar zero emissie is evident en onvermijdelijk. We gaan betalen naar gebruik. De vraag naar voertuigdelen zal zich voortzetten. Voertuigen worden slimmer. Voortgaande individualisering leidt tot een groter aanbod van producten en diensten op maat. En de gevolgen van vergrijzing en globalisering zullen nieuwe en andere vormen van mobiliteit met zich meebrengen.’

Energierevolutie

Snoeks: ‘met de fors aangescherpte CO2-emissiedoelstellingen koersen we richting 2025 beslist af op een energierevolutie. The Internet of Things zal voor een nieuwe dynamiek zorgen, waarbij robotisering en autonoom rijden in de mobiliteit een hoge vlucht zullen nemen. Het is niet onwaarschijnlijk dat mensen zich straks bijvoorbeeld ook via drones kunnen verplaatsen. De eerste stappen in die richting zijn al gezet.’

Rond 2050 verwacht hij dat de 24-uurs economie compleet zal zijn. Autonoom rijden vereist dan nieuwe en aangepaste infrastructuur. ‘Het is niet ondenkbaar dat transport tegen die tijd plaats vindt door buizen met zelfrijdende systemen; flexibel en vraaggericht. Al dan niet boven- of ondergronds. Of met supersonische autonoom rijdende, vliegende of varende transportmodaliteiten.’

>> Lees hier de complete GO!Mobility Magazine.