Reactie RAI Vereniging hoofdlijnen Klimaatakkoord

11 juli 2018

De voorstellen voor een Klimaatakkoord vormen een degelijke basis om de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen. Dat stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck in een eerste reactie. Van Eijck juicht toe dat het akkoord stuurt op een systeem waarin gebruikers gaan betalen naar gebruik en naar CO2-uitstoot. Niet alleen noodzakelijk voor het klimaat en de reiziger, maar ook voor hervorming van de inkomsten uit autobelastingen. Tevens moet beter gekeken worden naar de beschikbaarheid van voldoende elektrische auto’s en de benodigde toekomstige (laad)capaciteit van het energienetwerk.

Volgens Van Eijck is er een breed pakket van maatregelen gepresenteerd waarbij gekeken is naar wat ieder vervoersmiddel kan bijdragen aan de reductie van CO2. Dankzij de inzet van RAI Vereniging wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd via een eenvoudige leaseregeling. Ook wordt ingezet op verjonging en vergroening van het wagenpark via elektrisch aangedreven auto’s en stimulering van schonere (bio)brandstoffen voor zowel personen- als goederenvervoer. Het komt nu aan op de juiste prioritering van maatregelen en zeker zo belangrijk, de manier van financiering. Hierbij moet niet alleen naar de bijdrage van de maatregel aan de CO2-reductie worden gekeken, maar ook naar de impact van de maatregel voor reizigers en ondernemers. Juist op het punt van financiering is nog veel onduidelijk.

Anders betalen voor mobiliteit

Het getuigt van visie dat anders betalen voor mobiliteit prominent in de tekst van het Klimaatakkoord is opgenomen. Dat draagt niet alleen bij aan het terugdringen van CO2 en een eerlijke verdeling van gemaakte reiskosten, maar het is bovendien de beste manier om in de toekomst een minimale inkomstenstroom uit mobiliteit voor de schatkist te garanderen. Dit kabinet heeft grote ambities voor emissieloze auto’s, maar als in de toekomst steeds minder automobilisten MRB, BPM en accijns betalen, droogt de huidige belastingstroom van meer dan 15 miljard euro langzaam op.

In het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt dat als volgt verwoord: : ‘In de visie van de mobiliteitstafel past een systeem waarin de gebruikers van het mobiliteitssysteem betalen ‘voor het gebruik en de mate waarin ze vervuilen’. Hiermee kan het mobiliteitssysteem optimaal benut worden en zorgen we voor prikkels die vraag- en aanbod beter afstemmen én die de ‘vervuiler’ stimuleert om ‘te verschonen’. Pilots om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, conform het regeerakkoord, helpen meer kennis hierover te vergaren’.

Capaciteit energie- en laadnetwerk

Van Eijck onderschrijft de keuze om komende jaren vol in te zetten op elektrificatie van onze samenleving, waarbij de afhankelijkheid van gas en andere fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. Het succes valt of staat echter bij het feit of het onderliggend energienetwerk en omvang van laadcapaciteit voldoende meegroeit. Als we op dezelfde voet doorgaan, zijn er straks te weinig laadpunten om alle elektrische auto’s te laden en raakt bovendien ons stroomnetwerk in rap tempo overbelast.

Beschikbaarheid elektrische voertuigen

Ook wordt ingezet op een sterke groei van het aantal elektrische voertuigen, maar hier wordt vergeten dat Nederland in Europa niet het enige land is dat elektrificeert. Deze ontwikkeling maakt de beschikbaarheid voor Nederland van voldoende betaalbare elektrische voertuigen onzeker. Aanvullende inzet van zuinige brandstofmotoren en (bio)brandstoffen zijn op de korte en middellange cruciaal om Nederland in beweging te houden. Alleen op die manier blijft mobiliteit voor iedereen toegankelijk en houden we Nederland bereikbaar en economisch concurrerend. 

Mobiliteitstafel in Nieuwsuur

Annemieke Nijhof, voorzitter Mobiliteitstafel, en Diederik Samsom, voorzitter tafel Gebouwde Omgeving, waren bij Nieuwsuur te gast om over mobiliteit te praten, waar zij een warm pleidooi hielden voor rekeningrijden. De uitzending is het terugkijken zeker waard.

De gesprekken gaan na de zomer verder. Het Planbureau voor De Leefomgeving en het Centraal Planbureau gaan nu berekenen of deze voorstellen de gewenste tonnen CO2-reductie opleveren.

>> Website Klimaatakkoord