Kabinet Rutte IV zet deur open voor gezonde mobiliteit

15 december 2021

Het regeerakkoord zet stappen op weg naar gezonde mobiliteit en biedt kansen voor de mobiliteitsindustrie om een bijdrage te leveren. Dit kabinet toont lef door te starten met invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Invoering van bpm op bestelwagens is echter een misser die rechtgezet moet worden. Voor RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck staat voorop dat het nieuwe beleid haalbaar, betaalbaar en goed voor mens en omgeving moet zijn.

Betalen naar gebruik
Van Eijck prijst de beoogde invoering van een systeem van betalen naar gebruik (BnG). “Het kabinet  kiest daarmee voor een eerlijker betalingssysteem. De maatregel helpt om de uitstoot van ons wagenpark te verminderen en daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen. RAI Vereniging heeft eerder dit jaar samen met ANWB, BOVAG, Natuur en Milieu en VNA een doorgerekend alternatief autobelastingplan gepresenteerd om de aangescherpte klimaatdoelen te halen. BnG is een belangrijk onderdeel van het plan. Dit plan moet één-op-één worden overgenomen en uitgevoerd. In de uitwerking van de plannen voor BnG ontstaat er dan ruimte voor de noodzakelijke afbouw van vaste autobelastingen, inclusief bpm. In de toekomst moeten we de bpm uitfaseren, aldus Van Eijck. ”Wat betreft RAI Vereniging moet er bij invoering van BnG ook onderscheid worden gemaakt naar milieukenmerken. Automobilisten worden zo gestimuleerd om voor een schonere zuinige auto te kiezen.”

Klimaatminister voor slimme overgang van fossiel naar zero emissie
RAI Vereniging is blij met de aanstelling van een klimaatminister. Voor RAI Vereniging staat voorop dat het personen- en goederenvervoer over de weg zo snel mogelijk verduurzaamt. Om de klimaatdoelstellingen te halen is een slim overgangspad van fossiele- naar zero-emissie brandstoffen (inclusief waterstof) nodig. Belangrijk daarbij is om niet alleen op volledig elektrische voertuigen te focussen. Ook moet ruimte worden geboden aan zuinige (plug-in) hybride voertuigen die al dan niet gebruik maken van hernieuwbare brandstoffen. Van Eijck: “Het kabinet zet hier een belangrijkste stap door investeringen in de noodzakelijke laadinfrastructuur te versnellen en bijmenging van duurzame biobrandstoffen te stimuleren. Ook doet het kabinet extra investeringen in onderzoek en innovatie van klimaat-neutrale technologieën. Dit sluit goed aan bij dit speerpunt van de Nederlandse automotive (toeleverings-) industrie die hierin wereldwijd een belangrijke positie inneemt.
 

Naast verduurzaming van personenauto’s en wegtransport, liggen er ook kansen om de potentie van (elektrische) fietsen en elektrische scooters bij CO2 reductie veel beter te benutten. Juist op de korte en middellange afstanden worden deze vervoersmiddelen steeds breder inzetbaar. Ook de aandacht die in het regeerakkoord uitgaat naar circulaire economie, kan op steun van RAI Vereniging rekenen. De leden van RAI Vereniging hebben veel ervaring met recycling en gaan graag met het kabinet hierover in gesprek om hun ‘best practices’ te delen.

Bpm vrijstelling bedrijfswagens raakt vergroening wagenpark
Het kabinet kiest ervoor om de bpm vrijstelling (aanschafbelasting) voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor af te schaffen. “Dit raakt ondernemers hard. Ook hier is een slim oversgangspad van fossiel naar zero emissie nodig om tot een haalbare, betaalbare overgang naar zero emissie te komen die nu al meteen effectief bijdraagt aan minder uitstoot”, aldus Van Eijck.

Verkeersveiligheid
“Het is goed dat verkeersveiligheid een speerpunt blijft, we zijn wel benieuwd naar het concrete plan van aanpak van het nieuwe kabinet. Nog iedere dag vallen er meerdere doden en (zwaar)gewonden in het verkeer. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 30km/h in de bebouwde kom is daarbij een belangrijke stap, waar RAI Vereniging al enkele jaren voor pleit. Zonder noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur heeft deze maatregel echter onvoldoende effect. Fietsen, (e)scooters en andere lichte voertuigen moeten voldoende ruimte krijgen om zich veilig te kunnen verplaatsen. Zeker nu de afgelopen jaren de behoefte naar individueel vervoer is gegroeid.”


Contactpersoon
Lise-Lotte Kerkhof
Lise-Lotte Kerkhof
Woordvoerder
+31 6 13 05 34 84