OVV bezoekt ACEA om over ADAS-rapport te praten

10 maart 2020

Onlangs was bij ACEA, op ons initiatief samen met IenW, een bijeenkomst over het functioneren van ADAS-systemen. Concrete aanleiding was het recente OVV-rapport over mogelijke risico’s omtrent de snelle opkomst van rijtaakhulpsystemen in moderne auto’s.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt in haar rapport “Wie stuurt?” dat er zowel bij de ontwikkeling van ADAS-systemen door de industrie, als bij verkoop van ADAS-systemen door de sector, als bij het gebruik door de automobilist, nog het nodige mankeert. Ook de overheid blijft niet ‘buiten schot’, waar het gaat om toelating van ADAS-systemen en de invloed daarvan op de verkeersveiligheid.

Deze bijeenkomst bij ACEA was geïnitieerd door RAI Vereniging en het ministerie van IenW, om met ACEA en de autofabrikanten te overleggen in welke mate de industrie kennis heeft genomen van het OVV-rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen.

De OVV zette uiteen hoe het onderzoek was opgezet en uitgevoerd en belichtte nadrukkelijk haar (wettelijke) status en hun rapportage. Deze is dwingend en niet beperkt tot de landsgrenzen van Nederland. De aanbevelingen zijn dus niet vrijblijvend; het is nu aan de betrokken partijen om er verder mee aan de slag te gaan.

Uit deze bijeenkomst werd duidelijk dat de ACEA de kritiekpunten van de OVV heel serieus neemt. Zij toont ook veel interesse in de Nederlandse ADAS Alliantie en het ADAS Convenant en wil dit naar een Europees niveau tillen. Inmiddels hebben FIA, CLEPA en ACEA elkaar, bij een recent verkeersveiligheidscongres in Stockholm, gevonden rond gezamenlijke actie. Daarover praten zij op korte termijn verder. Onderdeel van zo’n samenwerking is waarschijnlijk het organiseren van een internationaal ADAS-event voor leden en stakeholders met betrekking tot ADAS.

De nadruk zal daarbij naar verwachting, net als overigens bij de Nederlandse ADAS-Alliantie, liggen op transparantie over de wijze waarop een ADAS wordt ontwikkeld, mogelijke uniforme benaming, hoe de (aspirant-) koper/gebruiker kan worden geïnformeerd over de werking en het gebruik van een ADAS en de mogelijkheden van de Nederlandse ADAS-Alliantie in EU-context.

Daarnaast dient te worden vermeld, dat ook de Nederlandse overheid acties heeft ondernomen naar aanleiding van het OVV-rapport. De belangrijkste is de ontwikkeling van een “Beleidskader ADAS”, welke in december 2019 is gestart, met aandacht voor ADAS-toelating, informatie en voorlichting richting consument en monitoring van aankoop/gebruik en effecten op verkeersveiligheid. RAI Vereniging is hierbij nauw betrokken.

Samenvattend kan worden gesteld dat de ontwikkelingen rondom ADAS een steeds bredere en intensievere aandacht krijgen, waarbij ook een rol weggelegd is voor RAI Vereniging en haar leden. Zoals gezegd, zijn de aanbevelingen van de OVV niet vrijblijvend en zullen betrokken partijen (waaronder de RAI Vereniging en hun leden) in de loop van 2020 door de OVV en het ministerie van I&W worden bevraagd over hun inspanningen naar aanleiding van de aanbevelingen van de OVV.

Medio vorig jaar heeft RAI Vereniging, samen met I&W, al de ADAS-Alliantie opgericht omdat in de praktijk blijkt dat er nog veel moet worden gedaan aan onder meer voorlichting en informatieverschaffing met betrekking tot ADAS. Naar verwachting is de ADAS-Alliantie, ook voor RAI Vereniging, nu een zeer bruikbaar vehicle om nadere inhoud te geven aan de aanbevelingen van de OVV en de uitvoering van het aanstaande Beleidskader ADAS van I&W; zowel nationaal als internationaal.

Meer informatie: Leo Bingen


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566