Overgangsregeling BPM

Dossier

Overgangsregeling BPM

In de wet staat dat het moment van tenaamstelling van het kenteken het tarief van de BPM bepaalt. Wanneer dit afwijkt van het tarief op moment van toekenning kenteken is een overgangsregeling van toepassing.

De overgangsbepaling is in de wet opgenomen voor situaties wanneer het tarief van de BPM wijzigt en het effect ongunstig uitpakt voor de belanghebbende. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de grenswaarden of de tarieven wijzigen of worden geïntroduceerd bij jaarovergang.

Overgangsregeling artikel 16a wet BPM

De overgangsregeling houdt het volgende in:

  • Is de tariefswijziging ongunstig voor de belanghebbende, dan kan gedurende twee maanden na inwerkingtreding van de tariefswijziging nog het oude tarief worden gehanteerd.
  • Pakt de tariefwijziging gunstig uit voor de belanghebbende, dan is vanaf het moment van inwerkingtreding van het nieuwe tarief meteen het nieuwe tarief van toepassing.

Om te bepalen of de tariefswijzigingen aanleiding vormen voor de Overgangsregeling dient de (nieuwe) BPM-formule te worden toegepast inclusief de tariefswijziging(en). Volgt hieruit een hoger bedrag aan BPM, dan is de overgangsregeling van toepassing en wordt het ‘oude’ lage tarief toegepast.

Correctie van het kenteken

Het corrigeren van kenteken deel 1a is nodig als:

  • Het kenteken is toegekend vóór datum tariefswijziging en wordt na deze datum ten naam gesteld, waarbij het totale BPM-bedrag na de tariefswijziging lager is dan in de oude situatie. In dit geval geldt de lagere BPM. Het afgedrukte BPM-bedrag op deel 1a moet worden gecorrigeerd.
  • Het kenteken is toegekend vóór de datum van tariefswijziging, maar nog niet ten naam is gesteld. Leidt de tariefswijziging tot een hoger BPM-bedrag, dan mag het ‘oude’ (lagere) tarief worden gehanteerd. De tenaamstelling moet binnen twee maanden na de datum van de tariefswijziging plaatsvinden. Het kenteken deel 1a hoeft niet te worden gecorrigeerd.

Na twee maanden is de overgangstermijn verlopen en is het nieuwe tarief in alle gevallen van toepassing bij de tenaamstelling. Dit betekent: een hogere BPM afdragen en correctie van het kenteken deel 1a, omdat daarop het onjuiste (lagere) BPM-bedrag is afgedrukt.