Overlegorganen

Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens

Overlegorganen

Een overzicht van de overlegorganen waar de sectie Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens in participeert.

 • ACEA

  De Europese Associatie van Automobielfabrikanten (ACEA) vertegenwoordigt de 15 grootste in Europa gevestigde fabrikanten van auto's, bestel­wagens, vracht­wagens en bussen. Ook zijn de 29 nationale branche-organisaties in Europa vertegenwoordigd binnen ACEA.

  Bekijk website ACEA

 • Adviesraad NKL

  NKL is een van de uitvoerders van de NAL. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor snelle uitbreiding van een kostenefficiënt en toekomst­bestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer in Nederland en uitbreiding en harmonisatie van het netwerk binnen Europa. Voor veel van de activiteiten is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) leidend, onderdeel van het Klimaatakkoord. Er zijn afspraken in vastgelegd over laadinfrastructuur op weg naar 2030.

  Bekijk website Adviesraad NKL

 • Nationale Agenda Laadinfrastructuur

  (NAL) is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomst­bestendig laadnetwerk en energie­systeem te realiseren.
  In de NAL stuurgroep zitten geen private representanten van de markt.

  Bekijk website Nationale Agenda Laadinfrastructuur

 • Brandstoffentafel

  Door het ministerie van I&W geïnitieerd om de ontwikkeling van duurzame brandstoffen te bevorderen en aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland. De tafel is een publiek-privaat initiatief met deelname van bedrijven, kennisinstellingen, NGOs en de overheid. De brandstoffentafel beoogt het vergroten van de productie en inzet van duurzame (vloeibare en gasvormige) hernieuwbare brandstoffen in Nederland, is daarbij gericht op het realiseren van de CO2-reductiedoelstelling voor 2050 en het uitbouwen van de koploperspositie die Nederland heeft. Beleidsvoorstellen kunnen worden besproken binnen de tafel, maar de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid ligt bij het ministerie van IenW.

 • Stichting ELaadNL

  ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van Smart Charging en de laadinfrastructuur in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Door hun betrokkenheid via ElaadNL krijgen de netbeheerders zicht op de maatregelen die genomen moeten worden om het netwerk betrouwbaar en betaalbaar te houden en tegelijkertijd de ontwikkeling van E-mobility mogelijk te maken. Innovatieve oplossingen worden verkend die grote maatschappelijke voordelen opleveren.

  Bekijk website Stichting ELaadNL

 • Uitvoerings Agenda Stadslogistiek (UAS)

  In het Klimaatakkoord hebbem (branche)partijen met het ministerie van IenW afgesproken een uitvoeringsagenda voor stadslogistiek op te stellen. Partijen werken gezamenlijk aan duurzame en efficiënte stadslogistiek. Dit heeft tot doel de gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, economische vitaliteit en veiligheid in steden te verbeteren en de klimaatverandering te beperken. Partijen streven naar emissievrijestadslogistiek in middelgrote zones in dertig tot veertig grotere gemeenten vanaf 2025

  Bekijk website Uitvoerings Agenda Stadslogistiek (UAS)

 • Waterstofplatform H2NL

  H2Platform is een samenwerkingsverband van ongeveer 40 bedrijven en organisaties die zich bezighouden met waterstof en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat. Het H2Platform zorgt voor gezamenlijke visievorming en belangenbehartiging, voor publiciteit en voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Waar zich kansen voordoen zorgt het H2Platform voor het verbinden van partijen in consortia voor concrete projecten. Het H2Platform speelt dus een verbindende en voorwaardenscheppende rol; het platform realiseert niet zelf concrete waterstofprojecten.

  Bekijk website Waterstofplatform H2NL

 • Auto Recycling Nederland (ARN)

  ARN is de uitvoerings­organisatie die de wettelijke ELV-verplichting voor de importeurs regelt. ELV staat voor End-of Life Vehicles en het is EU-wettelijk zo geregeld dat een fabrikant die een auto op de markt brengt ook uiteindelijk verantwoordelijk is voor een juiste inname en verwerking van de (sloop)auto aan het einde van de levensduur. De missie van ARN is om een verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s incl. aandrijfbatterijen uit elektrische auto's te realiseren en daarmee in opdracht van de aangesloten importeurs namens hen te voldoen aan alle wettelijke ELV eisen.

  Bekijk website Auto Recycling Nederland (ARN)

 • Platform Biobrandstoffen

  RAI Vereniging is hierin vertegenwoordigd om de ontwikkelingen als ETS, RED II, clean fuel contracts te volgen, zorg te dragen dat nieuwe CO2 reducerende brandstoffen toegepast en vrijgegeven kunnen worden in de voertuig­en van de leden, en nationale ontwikkelingen aansluiten bij Europese ontwikkelingen.

  Bekijk website Platform Biobrandstoffen

 • Formule E-Team (FET) en voorportaal FET

  Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfs­leven, kennisinstellingen en overheden en kent een grote diversiteit aan leden: 3TU, ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, ElaadNL, Energie-Nederland, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur en Milieu, Nationaal Kennisinstituut Laadinfrastructuur (NKL), Nederlandse Vereniging Voor Duurzame Energie (NVDE), RAI Vereniging, Vereniging DOET, Vereniging Elektrische Rijders (VER), Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en het H2Platform zijn agendaleden. Nancy Kabalt-Groot is voorzitter en Els Rutten en Pieter van Kerkhof (RVO.nl) zijn secretaris.

  Bekijk website Formule E-Team (FET) en voorportaal FET

 • Stichting Keurmerk Rit­registratiesystemen

  Stichting Keurmerk Rit­registratiesystemen is een onafhankelijke branchestandaard voor rit­registratiesystemen die een sluitende rittenadministratie oplevert voor fiscale toepassingen.

  Bekijk website Stichting Keurmerk Rit­registratiesystemen

 • RDW

  De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuig­en en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid.

  Bekijk website RDW

 • Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA)

  Internationale belangen­organisatie van fabrikanten van motor­voertuig­en. De algemene doelstelling van de organisatie is het behartigen van de belangen van de fabrikanten, assembleurs en importeurs van voertuig­en die in hun nationale federatie zijn vertegenwoordigd.

  Bekijk website Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA)

 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Het CCV is een onafhankelijke stichting met als doel de veiligheid en leefbaarheid van Nederland te versterken. Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s voor brandveiligheid, criminaliteitspreventie en sociale veiligheid.

  Bekijk website Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

 • PGS 37

  Normering omtrent opslag van Lithium Ion batterijen

  Bekijk website PGS 37

 • Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

  NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Dit doen ze in nationale en/of internationale normcommissies. Daarnaast ondersteunen ze ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk door middel van trainingen en bijvoorbeeld praktijkgidsen.

  Bekijk website Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

 • Kernteam ADAS

  ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems, ofwel rijhulpsystemen in voertuig­en. De ADAS Alliantie is een samenwerkingsverband van meer dan 60 verschillende organisaties: van brancheverenigingen tot schadeherstellers, en van opleidingsinstituten tot overheden. Al deze organisaties zetten zich in om het veilig gebruik van ADAS te verhogen - voor meer veiligheid, duurzaamheid en doorstroming.

  Bekijk website Kernteam ADAS

 • Vereniging INDI

  Het INDI platform is een initiatief van RAI Vereniging afdeling Auto’s en Bovag Autodealers en vormt het centrale verzamel-, validatie en uitwisselpunt van NAW-gegevens voor importeurs en dealers binnen het merkkanaal.

  Bekijk website Vereniging INDI

 • Vereniging Reparatie en Onderhoud Leaseobjecten / Vereniging ROB

  Vereniging ROB is de beheersorgnisatie van het branchecommunicatie­systeem ROB-Net. Door middel van het systeem communiceren leasemaatschappijen en autobedrijven over aanvragen m.b.t. reparatie, onderhoud en banden (ROB) en het daaraan gerelateerde vervangend vervoer. Vervolgens ondersteunt ROB-Net de administratieve afwikkeling van onderlinge transacties.

  Bekijk website Vereniging Reparatie en Onderhoud Leaseobjecten / Vereniging ROB

 • Vereniging Aanpak Tellerfraude

  Opvolger van de stichting Nationale AutoPAS. VAT heeft tot doel om tellerfraude te voorkomen en op te sporen en heeft daarbij vier speerpunten: stimuleren van handhaving, stimuleren van vulling van de database, stimuleren van internationale regelgeving en samenwerkingen en stimuleren van consumenten­informatie. VAT geeft namens sector invulling aan de contractuele afspraken met RDW.

  Bekijk website Vereniging Aanpak Tellerfraude

 • WVIP - Waterstof Veiligheids- en Innovatie Programma

  De doelstelling van het WVIP is de brede introductie van waterstof, als innovatieve en duurzame energiedrager, mogelijk maken en versnellen, door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en door passende voorzorgsmaatregelen vorm te geven om risico’s te mitigeren en beheersen. Evens het implementeren van H2 in de huidige PGS26

  Bekijk website WVIP - Waterstof Veiligheids- en Innovatie Programma

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn