Standpunten

Duurzame mobiliteit

Standpunten Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens

Nederland is volop in een transitie naar duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit houdt in dat er een evenwicht wordt bereikt tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. De Nederlandse overheid en het bedrijfs­leven zijn verenigd in het streven om deze duurzame mobiliteit in afzienbare tijd te bereiken. De importeurs van personen­auto’s en lichte bedrijfs­wagens in Nederland, verenigd in de sectie Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens van RAI Vereniging, ondersteunen dit streven volledig. Niet voor niets hebben zij zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs en de Nederlandse Klimaatwet waarbij in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet zijn verlaagd en in 2050 met 95% ten opzichte van de uitstoot in het jaar 1990.

De personen­auto- en lichte bedrijfs­wagensector neemt zijn verantwoordelijkheid in het realiseren van duurzame mobiliteit in Nederland. Hiervoor moeten echter wel de juiste omstandigheden geschapen worden. De sectie Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens spant zich in om samen met de Nederlandse overheid en andere stakeholders een mobiliteits­beleid te formuleren dat de industrie in staat stelt om de ambitieuze doelstellingen te bereiken.

Hiervoor zal echter op een aantal terreinen het overheids­beleid in de komende jaren aangepast moeten worden. Het huidige stelsel aan auto­belastingen is bijvoorbeeld verouderd. Om de gewenste milieudoelstellingen te kunnen behalen zullen er in de komende jaren veranderingen moeten worden aangebracht in de manier waarop er belasting wordt geheven op auto’s in Nederland. De sectie Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens wil fungeren als gesprekspartner richting de Nederlandse overheid om op basis van de meest actuele inzichten over de ontwikkelingen in de auto-industrie het juiste klimaat te scheppen om de ambities op een realistische manier te realiseren. De volgende standpunten van de sectie Personen­auto’s en Lichte bedrijfs­wagens zijn erop gericht duurzame mobiliteit te realiseren.

Standpuntenoverzicht

Standpunt

1. Duurzaamheid

 • Invoering van een gebalanceerd, technologieneutraal klimaatbeleid is essentieel om de milieudoelstellingen te bereiken
 • Het Europese klimaatbeleid is leidend, verscherpt Nederlands beleid is ongewenst
 • De tank- en laadinfrastructuur in Nederland moet worden versterkt
 • Er moet een overzichtelijk subsidie­systeem voor zero-emissie en zeer zuinige voertuig­en gecreëerd worden
 • De verjonging van het Nederlandse wagenpark moet worden gestimuleerd
 • De inzet van waterstof als alternatieve zero-emissie technologie verdient een actiever overheids­beleid
 • Emissiearme, hernieuwbare brandstoffen moeten worden gestimuleerd
 • Zowel volledig elektrische, als ook waterstof- en PHEV-bestel­wagens moeten worden ingezet bij zero-emissie stadslogistiek
 • Heldere, landelijke criteria vormen een essentiële succesfactor voor milieuzones
 • Onderzoek of de veiligheidsvoorschriften voor het parkeren van auto’s met alternatieve brandstoffen aangepast moeten worden, is noodzakelijk
 • Nederland is Europees koploper in duurzame autorecycling. Een sloopregeling kan er aan bijdragen dat het systeem zichzelf kan financieren.

Standpunt

2. Fiscaliteit

 • Betalen naar Gebruik moet zo snel mogelijk ingevoerd worden
 • In aanloop naar Betalen naar Gebruik moet de BPM verlaagd worden en omgezet worden in de motorrijtuigen­belasting
 • Er moet voor langere termijn duidelijkheid over auto­belastingen gegeven worden
 • Herzie het principe van de autonome vergroening
 • Er moet een overzichtelijk subsidie­systeem voor zero-emissie1 en zeer zuinige voertuig­en gecreëerd worden
 • Een kortere kortingsperiode in de bijtelling levert een positieve bijdrage aan de verduurzaming van het wagenpark
 • Invoering van een variabele bijtelling op basis van de CO2-uitstoot is efficiënter dan het huidige bijtellings­systeem
 • Een variabele motorrijtuigen­belasting kan een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen
 • Verbetering van de verkeers­veiligheid met behulp van ADAS moet fiscaal gestimuleerd worden
 • Huidige fiscale regelgeving vormt een belemmering voor nieuwe mobiliteits­concepten als Mobility as a Service

Standpunt

3. ITS & Connectiviteit

 • Verbetering van de verkeers­veiligheid vergt een geïntegreerd beleid
 • Verbetering van de verkeers­veiligheid met behulp van ADAS moet fiscaal gestimuleerd worden
 • Uitwisseling van voertuig­data moet op een verantwoorde wijze in Europees verband geregeld worden
 • Slimme mobiliteit en nieuwe mobiliteits­concepten als Mobility as a Service vormen belangrijk elementen in de duurzame mobiliteit

Download hieronder een uitgebreide standpuntennotitie.

Relevante downloads

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn