Nieuws

Voorjaarsnota 2024: Een nieuwe graai uit het Groeifonds en wijzigingen in het beleid voor duurzaam vervoer

Op een ongewoon vroege maandagochtend, 15 april, zag de Voorjaarsnota voor het jaar 2024 het daglicht, opmerkelijk is de vroegtijdigheid van de publicatie. RAI Automotive industry NL werpt voor haar sectie het licht op de bescheiden wijzigingen die de nota benoemt over innovatiebeleid en de maak­industrie.

Voorjaarsnota 2024: Een nieuwe graai uit het Groeifonds en wijzigingen in het beleid voor duurzaam vervoer

Wat is de voorjaarsnota?

De voorjaarsnota is een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Het geeft aan hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk en of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting van dit jaar. Daarnaast geeft de regering alvast een vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar.

Welke wijzigingen zijn relevant voor de Automotive Industry?

Voor de sectie RAI Automotive Industry NL zijn er enkele wijzigingen in uitgaven op de begroting te melden.

Wijzigingen rond het Nationaal Groeifonds

Het merendeel van deze wijzigingen heeft betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF). Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt voor de microchipsector. Het merendeel van de dekking komt uit het Nationaal groeifonds (cumulatief 1.279 miljard euro) en voor een deel van de departementale begrotingen van OCW, EZK, BZK en het mobiliteits­fonds. De ombuiging is ter bevordering van het ondernemingsklimaat, en ter bevordering van het duurzaam verdienvermogen en de economische veiligheid van Nederland. Het vrijgemaakte bedrag is bestemd voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw, infrastructuur en onderwijs in de regio Eindhoven. Verleden jaar werd in de Kamer al besloten om 1.212 miljard euro uit het fonds te halen om de korting op de accijns op benzine, diesel en LPG vanaf 1 januari 2024 te verlengen. De investering in de chip­industrie in de Brainportregio is de tweede keer dat geld uit het Groeifonds voor andere doelen wordt ingezet.

Op de begroting van het Nationale Groeifonds wordt voor het project Material Independence and Circular Batteries (MIB&CB) opgeteld 158 miljoen toegekend. Het doel van dit project is om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse grondstoffen voor batterijen en om de circulaire economie voor batterijen in Nederland te versnellen. Het geld wordt verleend aan het Battery Competence Cluster NL, een samenwerking van RAI Industry NL met haar leden, Brainport Eindhoven en andere belanghebbende bedrijven.

Structureel geld voor publiek private samenwerking vanaf 2031

De voorjaarsnota noemt daarnaast dat er vanaf 2031 elk jaar 40 miljoen euro vrijgemaakt gaat worden voor een regeling genaamd "Publiek-private samenwerking - innovatiemodule", afgekort als PPS. Deze regeling is opgesteld voor maatschappelijk en economisch relevant onderzoek op middellange tot lange termijn voor missie-gedreven innovatiebeleid.

Vergroenen van het reisgedrag

In het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor het vergroenen van reisgedrag. Vorig jaar is daar een deel van overgeboekt naar de begroting van IenW. Dit jaar worden de resterende middelen overgeboekt. Het gaat daarbij om middelen voor de elektrificatie van touringcars, middelen om de verduurzaming van werkgebonden en recreatieve mobiliteit te stimuleren.

Wijzigingen in de stimulering van elektrisch vervoer

Het demissionaire kabinet stelt in de voorjaarsnota voor om een nieuwe tijdelijke tariefkorting in te voeren voor de motorrijtuigen­belasting op emissievrije personen­auto’s van 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Na 2030 vervalt de tijdelijke korting. Alle andere emissievrije voertuig­en, zoals de EV-bestel­auto’s en EV-autobussen, zijn vanaf 2026 uitgezonderd van deze mrb-korting (deze voertuig­en ontvangen nu nog wel dezelfde korting als personen­auto’s).

De korting wordt gefinancierd uit een combinatie van het aanpassen van de bpm voor plug-in hybride personen­auto's, het inzetten van structurele meevallers (de envelop grondslagerosie), en het annuleren van de voorgenomen verlening van de subsidiëring van de tweedehandsmarkt voor elektrische wagens.