Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

AUTOMOTIVENL B.V.

1. Definities
Enkele belangrijke begrippen in deze voorwaarden worden als volgt gedefinieerd:
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer op- dracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Opdrachtnemer: AutomotiveNL B.V. Alle Over- eenkomsten komen, met uitsluiting van de ar-tikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Bur- gerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door of namens Op- drachtnemer uitgevoerd. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Opdrachtnemer, evenals voor al degene(n) die voor Opdracht- nemer werkzaam zijn of waren. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwij- gende bedoeling van Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zullen worden uitge- voerd.
1.3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waar- toe opdracht is gegeven, of die door Opdracht- nemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaam- heden zoals vermeld in de opdrachtbevesti- ging.
1.4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Op- drachtnemer ter beschikking gestelde informa- tie of gegevens, alle in het kader van de uitvoe- ring van de Overeenkomst door Opdrachtne- mer vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd- roms, harde schijven, e-mail en digitale omge- vingen, al dan niet ondergebracht bij derden.
1.5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Op- drachtgever en Opdrachtnemer tot het verrich- ten van Werkzaamheden door of namens Op- drachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
1.6. Datalek: een inbreuk op de beveiliging bij Op- drachtnemer die per ongeluk of op onrechtma- tige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorge- zonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming).


2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepas- sing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrach- ten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/ zal verbinden om Werkzaamhe- den te verrichten voor Opdrachtgever, evenals op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloei- ende Werkzaamheden.
2.2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze al- gemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen- gekomen, dan wel door de Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn bevestigd.
2.3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrij- dige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaar- den.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toe- passing op overeenkomsten tussen Opdracht- gever en een met de Opdrachtnemer verbon- den en door de Opdrachtnemer met goedvin- den van de Opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde derde.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voor- waarden van Opdrachtgever wordt door Op- drachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewe- zen.
2.6. De onderliggende Overeenkomst geeft – sa- men met deze algemene voorwaarden – de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen ge- maakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
2.7. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgwerkzaamhe- den voorvloeiend uit de onderliggende Overeenkomst


3. Aanvang en duur van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van Opdracht- nemer tot het uitvoeren van de Werkzaamhe- den ongewijzigd mondeling of schriftelijk aan- vaardt. Het aanbod van Opdrachtnemer is ge- baseerd op de ten tijde daarvan door Opdracht- gever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en/ of Bescheiden. Het aanbod van Opdracht- nemer wordt geacht een juiste en volledige weergave te zijn van de Overeenkomst.
3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewij- zen.
3.3 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor on- bepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strek- king van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Gegevens Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Over- eenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdracht- nemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de ge- wenste vorm en de gewenste wijze.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vo- rige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4.3 Indien Bescheiden elektronisch worden verzon- den van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Op- drachtgever aangemerkt als de partij die de be- treffende Bescheiden ondertekent en verzendt.
4.4 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren over feiten en om- standigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volle- digheid en betrouwbaarheid van de door of na- mens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten, schade en/of extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschik- king stellen van de verlangde gegevens en/of Bescheiden, zijn voor rekening van Opdracht- gever.


5. Uitvoering Overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo moge- lijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
5.2 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werk- zaamheden, zonder kennisgeving aan en uit- drukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
5.4 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van af- zonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
5.5 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termij- nen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benade- ring en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen in- dien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over- eengekomen is.
5.6 De communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer evenals de verzending in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geschiedt door middel van elektronische post, waaronder e-mail, tenzij partijen anders over- eenkomen.


6. Intellectuele eigendom
6.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of wor- den gevestigd.
6.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet be- perkt tot computerprogramma’s, systeemont- werpen, werkwijzen, adviezen en andere gees- tesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveel- voudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmid- delen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde der- den.


7. Overmacht
7.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werkne- mers, storingen in het computernetwerk en an- dere stagnatie in de normale gang van zaken

binnen zijn onderneming, worden die verplich- tingen opgeschort tot het moment dat Op- drachtnemer alsnog in staat is deze op de over- eengekomen wijze na te komen.
7.2 In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
7.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie de Werkzaamheden al ge- deeltelijk heeft uitgevoerd, heeft Opdrachtne- mer het recht de reeds uitgevoerde werkzaam- heden afzonderlijk en tussentijds te factureren en is Opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke transac- tie.


8. Honorarium
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uit- voering van zijn Werkzaamheden op te schor- ten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtne- mer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft be- taald, dan wel daarvoor zekerheid heeft ver- strekt. Een door Opdrachtgever betaald voor- schot wordt in beginsel verrekend met de eind- declaratie.
8.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet af- hankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
8.3 Het honorarium van Opdrachtnemer kan be- staan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten be- hoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Naast het honorarium worden de door Opdrachtne- mer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Alle tarieven zijn exclusief omzet­belasting en an- dere heffingen welke van overheids­wege wor- den opgelegd.
8.4 Indien een per Overeenkomst vastgesteld be- drag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per ge- werkte tijdseenheid in rekening te brengen, in- dien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, wat Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
8.5 Indien na de totstandkoming van de Overeen- komst, doch voordat de opdracht geheel is uit- gevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging on- dergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Op- drachtnemer hierover andere afspraken heb- ben gemaakt.
8.6 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzet­belasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na beëindiging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


9. Betaling
9.1 Betaling van het factuurbedrag door Opdracht- gever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro, door middel van stortin- gen ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.
9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 ge- noemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdracht- nemer, zonder dat een nadere sommatie of in- gebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactu- reerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van alge- hele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
9.3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechte- lijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtge- ver, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De bui- tengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderd- vijftig euro), tenzij een andere wettelijke rege- ling van toepassing is.
9.4 Indien de financiële positie of het betalingsge- drag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de ver- langde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Op- drachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven op- dracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofde- lijk aansprakelijk voor de betaling van het fac- tuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kos- ten.
9.6 Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, op ver- zoek van Opdrachtnemer elektronische facture- ring mogelijk maken.


10. Klachten
10.1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het daarmee samenhan- gende gefactureerde bedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtge- ver aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame ge- grond acht.
10.3 In geval van een terechte klacht heeft Op- drachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kos- teloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Werk- zaamheden tegen een restitutie naar evenre- digheid van door Opdrachtgever reeds be- taalde honorarium.
10.4 Indien een klacht niet tijdig wordt ingesteld, ver- vallen alle rechten van Opdrachtgever in ver- band met de klacht.


11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uit- sluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhan- gende serie van) toerekenbare tekortko- ming(en) in de uitvoering van de Overeen- komst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheids- verzekeraar van Opdrachtnemer voor het be- treffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsver- zekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aan- sprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honora- rium. Indien de Overeenkomst een duurover- eenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde be- drag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden vooraf- gaand aan het ontstaan van de schade in reke- ning is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhan- gende gebeurtenissen geldt als één gebeurte- nis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht ge- paard gaan - reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
11.2 Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wet- boek van de bestuurder(s) en al degene(n) die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn of waren voor schade veroorzaakt bij of door de uitvoe- ring van de Overeenkomst is geheel uitgeslo- ten, uitgezonderd de aansprakelijkheid wegens opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover dit exoneratiebeding om wat voor reden dan ook geen werking zou hebben, kunnen de in de vo- rige volzin bedoelde personen zich jegens Op- drachtgever in ieder geval beroepen op alle uit- sluitingen en/of beperkingen van aansprakelijk- heid waarop Opdrachtnemer zich jegens Op- drachtgever kan beroepen.
11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of Be- scheiden door Opdrachtgever aan Op- drachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdracht- gever;
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer inge- schakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
- bij Opdrachtgever of derden ontstane be- drijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onder- neming van Opdrachtgever.
11.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, in- dien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beper- ken door herstel of verbetering van het gebrek- kige product en/of werkzaamheden.
11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor be- schadiging of tenietgaan van Bescheiden tij- dens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending ge- schiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
11.6 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communice- ren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn je- gens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet- aflevering of vertraging bij aflevering van elek- tronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor ver- zending, ontvangst of verwerking van elektroni- sche communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het te- lecommunicatie­netwerk of andere voor elektro- nische communicatie benodigde middelen, be- houdens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
11.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, com- missarissen en werknemers van Opdrachtge- ver, evenals gelieerde rechtspersonen en on- dernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeen- komst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderin- gen van derden wegens schade die veroor- zaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdracht- nemer onjuiste of onvolledige informatie, gege- vens of Bescheiden heeft verstrekt, tenzij Op- drachtgever aantoont dat de schade geen ver- band houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
11.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, in het geval Opdrachtnemer op grond van de wet ge- dwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheids­instanties welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitvoe- ring van de opdracht van Opdrachtgever of der- den heeft ontvangen.
11.9 Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.


12. Opzegging
12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Werkzaamhe- den zijn voltooid, is het bepaalde onder artikel 12, derde lid van toepassing. De Opdrachtne- mer heeft alsdan recht op het honorarium voor de tot dan verrichte Werkzaamheden, alsmede recht op een vergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettings- verlies, op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van reeds ingeschakelde derden.
12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
12.3 Indien en voor zover Opdrachtnemer de Over- eenkomst door opzegging beëindigt, is hij ge- houden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtge- ver eisen.


13. Opschortingsrecht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waar- onder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.


14. Slotbepalingen
14.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voor- waarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel ge- volg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
14.2 Indien een bepaling van deze algemene voor- waarden of de onderliggende Opdracht/ Over- eenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere om- vang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
14.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nie- tige c.q. vernietigde bepalingen overeen te ko- men. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nie- tige c.q. vernietigde bepalingen.
14.4 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.5 Alle geschillen die verband houden met over- eenkomsten tussen Opdrachtgever en Op- drachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de be- voegde rechter van de rechtbank van het res- sort waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen be- trekking hebben op het bedrijf of beroep van Opdrachtgever.
14.6 In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kie- zen voor een andere wijze van geschillenbe- slechting.
14.7 Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst die naar hun strekking be- doeld zijn om na beëindiging van de Overeen- komst te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd van toepassing tussen Opdracht- nemer en Opdrachtgever.