Programmabureau Green & Smart Mobility

RAI Automotive Industry NL

Programmabureau Green & Smart Mobility

Drie grote consortia van meer dan 60 Nederlandse bedrijven in de mobiliteits­sector investeren samen met het Rijk ruim 120 miljoen euro om innovatieve technologische doorbraken te realiseren in elektrificatie, waterstoftoepassingen en toekomstgerichte digitale infrastructuur in mobiliteit. De drie consortia vormen de basis van de meerjarige programmatische uitvoering van de HTSM Automotive roadmap.

Innovatieprogramma

Samenwerkingspartners

RAI Automotive Industry NL en Brainport Development voeren gezamenlijk het meerjarig programma­management uit voor de uitvoering van de innovatieprogramma’s Elektrificatie, Waterstof en Digitale infrastructuur voor Toekomstige Mobiliteit. Binnen ieder programma wordt cross-sectoraal gewerkt in een landelijk innovatief eco­systeem. In de consortia werken tientallen publieke en private partijen intensief samen voor de automotive sector, maritieme én luchtvaartsector. Binnen de consortia werken grote bedrijven, MKB-bedrijven en startups samen met kennispartners. Het programmabureau heeft als doel om de komende jaren deze innovatie en samenwerking verder aan te jagen ten behoeve van het versterken van het Automotive- en Mobiliteits­eco­systeem in Nederland.

“Het is geweldig om te zien dat wat begon met de aanvraag van een R&D steunpakket voor de automotive sector zich ontwikkeld heeft tot een breed sector overstijgend programma. Met dit programma werken we toe naar duurzame, emissieloze automotive, maritieme en luchtvaart- sector.”

- Albie van Buel, managing director RAI Automotive Industry NL

HTSM

Langjarige samenwerking voor emissieloze, veilige en slimme mobiliteit

De samenwerking past in de langjarige Automotive Roadmap van de topsector HTSM. Naast concrete resultaten streven de programma’s een gezamenlijke lange termijn-doelstelling na. Samenwerking tussen industriële partners onderling, maar ook tussen bedrijfs­leven, overheid en kennisinstellingen is cruciaal om voor Nederland een concurrerende positie op wereldschaal te kunnen innemen. Elektrificatie, waterstof en digitale infrastructuur zijn daarvoor essentiële technologiegebieden. Met deze projecten krijgt de noodzakelijke transitie in de verduurzaming van de sector een forse financiële impuls. Dit concept van open-innovatie is de typische kracht van de Nederlandse manier van samenwerken.

”Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van de subsidies door EZK aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.”

- Paul van Nunen, directeur Brainport Development