Belangrijkste richtlijnen en normen CE-markering

Machinerichtlijn 2006/42/EG dd 17 mei 2006

De Machinerichtlijn is er enerzijds om een vrij verkeer van machines op de Europese markt te bevorderen, anderzijds om de veiligheids- en gezondheidseisen die van toepassing zijn op machines te harmoniseren. De Machinerichtlijn is hier te downloaden.

In de Machinerichtlijn is in artikel 2 de definitie van een machine te vinden. Valt uw product onder de definitie van een machine dan dient u een traject te volgen wat uiteindelijk tot CE-markering van het product leidt. Als uw machine in de categorie ‘gevaarlijke machines’ valt dan kan de onderneming het CE-markeringstraject zelf doen. Indien het een ‘zeer gevaarlijke machine’ betreft (bijlage IV machine) dan dient een ‘notified body’, een bureau ingeschakeld te worden die het geheel zal controleren.

In de onderstaande bijlages zijn de belangrijkste elementen terug te vinden die uiteindelijk tot CE markering leiden:

  • blz 12 e.v. Bijlage I, Essentiele veiligheids- en gezondheidseisen
  • blz 42 e.v. Bijlage II, 2A en 2B verklaring
  • blz 44 e.v. Bijlage III, CE markering
  • blz 45 e.v. Bijlage IV, Zeer gevaarlijke machines
  • blz 47 e.v. Bijlage V, deel A, technisch dossier

De ‘Gids voor de toepassing van de machinerichtlijn 2006/42/EG’ (hieronder te downloaden) biedt een praktische uitwerking / toelichting van de Machinerichtlijn. Hierin is onder andere te vinden:

  • paragraaf 23 Uitleg relatie tot CE
  • paragraaf 34 Definities van een machine
  • paragraaf 37: vervoersmiddelen vallen niet onder de machinerichtlijn.
  • paragraaf 54 weg­voertuig­en met 4 of meer wielen behandeld
  • paragraaf 63 machines die onder de laagspanningsregeling vallen behandeld.

Meer informatie: website Europese Commissie

Laagspanningsrichtlijn

Deze vernieuwde Europese richtlijn (hieronder te downloaden) behandelt elektrisch materiaal (tussen 50 volt en 1000 volt nominale wisselspanning of tussen de 75 volt en 1500 volt nominale gelijkspanning) en wordt per 20 april 2016 omgezet in nationale wetgeving.

EMC richtlijn

Deze vernieuwde Europese richtlijn (hieronder te downloaden) moet gebruikers van elektronische uitrustingen zoals bijvoorbeeld (radiografische) afstandsbedieningen bescherming bieden tegen elektromagnetische storingen en wordt per 20 april 2016 omgezet in nationale wetgeving.

Richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU (Blue guide)

De Blue Guide (hieronder te downloaden) is behulpzaam bij de uitvoer van de verschillende richtlijnen. Deze gids schetst de werking van de Nieuwe Aanpak richtlijnen (zoals de Machinerichtlijn en de EMC-richtlijn). De gids is bedoeld om bij te dragen aan een beter begrip van de EU-productrichtlijnen en een uniforme en samenhangende toepassing in verschillende sectoren in de interne markt. In deze gids wordt uitgelegd hoe je de wetgeving moet uitvoeren op basis van de Nieuwe Aanpak richtlijnen.

Normen

De veiligheidseisen waaraan een machine moet voldoen zijn verwoord in normen. Deze normen zijn te verdelen in 3 categorieen:

A norm - Algemene norm van toepassing op alle categorieën machines, bijvoorbeeld NEN ISO 12100.

B norm - Bijzondere norm, behandeld vaak aspecten van de veiligheid van machines.

C norm - Meest concrete norm, specifiek voor een categorie machines. Bijvoorbeeld de EN 1756-1 die ontwikkeld is voor het ontwerpen en beproeven van laadkleppen voor goederenvervoer.

Een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende A, B en C normen is hier te vinden.

Hoe kan de onderneming de van toepassing zijnde normen vinden? Bekijk deze presentatie. Een andere methode om relevante normen te vinden is een in CE markering gespecialiseerd bureau hiervoor in te schakelen.

Risico beoordeling

Een van de belangrijkste onderdelen voor CE markering is de risicoanalyse en -beoordeling. Zie hiervoor NEN-EN-ISO 14121-1, hieronder te downloaden.

Relevante downloads