NMi

Vanuit de sectie wordt door de Werkgroep APK, onder leiding van Michiel Nijboer, met het NMi overlegd over kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen. Nagegaan wordt of alle processen goed gevolgd worden en of er geen dubbel werk verricht wordt. De bestaande processen worden doorgelopen.

Update maart 2023

Op 20 maart jl. heeft er een NMI – RAI Vereniging overleg plaatsgevonden. Bij dit overleg waren Ton Verburg (Operations Director) en Marc Schmidt (Technical Director) namens het NMI aanwezig vanuit de RAI Vereniging waren Martijn van Eikenhorst, Theo Rietkerk en Patrick Andriessen vanuit zijn rol als voorzitter werkgroep APK aanwezig. Tijdens dit overleg hebben wij als RAI Vereniging de bespreekpunten die jullie als OG’s hebben aangekaart in hoofdlijn ter tafel gebracht, hieruit is de volgende agenda opgemaakt:

  • Stand van zaken continuïteit/capaciteit en bereikbaarheid

Aangegeven wordt door het NMI dat er volop ingezet is op extra FTE’s en interne opleidingen wat betreft de bereikbaarheid geeft men aan dat dit inderdaad beter gestructureerd moet worden.

  • Beleid transparantie prijsstelling activiteiten en diensten

Ton Verburg gaat uitzoeken of dat hij meer transparantie kan bieden omtrent prijsstellingen van steekproeven, audits etc. Dit heeft dus geen betrekking op de Type­goedkeuringen.

  • Beleid aangaande kennisniveau (Kennis over theorie en praktijk)

Zoals hierboven al aangegeven is het NMI intern volop aan het opleiden en scholen en aantrekken van nieuw talent.

  • Kalibratie van uitlaatgastester met 4 testgassen (is dit volgens, in overeenstemming met OIML R99)?

Ton Verburg was van mening dat over dit punt al genoeg discussie was gevoerd en reageerde geïrriteerd. Als hier toch nog meer duidelijkheid over moet komen dan moet dit punt zeker meegenomen worden in het eerstvolgende breed-overleg.

  • Beleid over hanteren regel- en wetgeving. Er ontstaan nieuwe inzichten waarmee apparatuur vanuit het verleden niet meer zouden voldoen terwijl er geen wijziging Hoofdstuk 8 of wet is.

Ton Verburg was hier heel duidelijk over, Het NMI hanteert de wet en werkt binnen de afgesproken kaders van de wet.

  • Bestaan certificatiebestuur. Graag vernemen wij wat dit bestuur overleg is en wat de doelstellingen van dit bestuur zijn.

We hebben gevraagd om een organigram van het NMI. Ook is de vraag uitgesteld wat het certificatiebestuur precies behelst, zodra wij hierover duidelijkheid hebben zullen wij dit met u delen.

  • Uiteenzetting kosten type­goedkeuring hydraulische drukmeters APK3

Op deze vraag kwam een kort antwoord, de kosten voor een dergelijke type­goedkeuring bedragen ca. € 10.000. Een duidelijke uiteenzetting kon niet geven worden.

Update juli 2021

Nieuwe Algemeen Directeur bij het NMi

Het NMi heeft per 1 januari 2021 een nieuwe directeur. Zijn naam is Yvo Jansen en hij heeft als adviseur bij Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) gewerkt om de aankoop van NMi te begeleiden. LLCP is een wereldwijd opererende private equity firma. Vanuit investeerder LLCP is gevraagd of hij de rol van directeur NMi op zich wil nemen. Yvo Jansen heeft o.a. ruim 7 jaar diverse directiefuncties vervult bij Bureau Veritas Group.
LLCP heeft het NMi gekocht van First Dutch Innovations (“FDI”), hetgeen een Joint Venture is tussen het internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO en First Dutch.

Update februari 2021

Keuringsfrequentie APK meetmiddelen

Medio vorig jaar ontstond er enige verwarring, mede gevoed door het NMi, over de exacte interpretatie van artikel 8.1.9 van de Regeling Voertuig­en. De belangrijkste vraag daarbij was: Heeft de wetgever de keuringsfrequentie voor de periodieke keuring van APK meetmiddelen nu wel of niet aangepast? RAI Vereniging heeft kunnen aantonen dat dit nimmer de bedoeling is geweest en dat het altijd de bedoeling is geweest dat een keuringsfrequentie van 24 maanden, zoals voorgeschreven in de Europese APK Richtlijn 2014/45, alleen van toepassing kan zijn op nieuwe typetoelatingen voor APK-meetmiddelen die krachten, gewicht, druk en het geluidsniveau meten. Inmiddels is deze omissie op 15 december 2020 in Staatscourant 2020, 64644 hersteld door de uitbreiding van het eerste lid van artikel 8.1.9 van de Regeling Voertuig­en met een nieuw onderdeel c. Bij een type­goedkeuringscertificaat dat voor 20 mei 2018 is verstrekt, heeft het (her)keuringscertificaat in principe een geldigheidsduur van 12 maanden, tenzij bij de type­goedkeuring een kortere geldigheidsduur is bepaald.

Nieuwe Algemeen Directeur bij het NMi

Het NMi heeft per 1 januari 2021 een nieuwe directeur. Zijn naam is Yvo Jansen en hij heeft als adviseur bij Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) gewerkt om de aankoop van NMi te begeleiden. LLCP is een wereldwijd opererende private equity firma. Vanuit investeerder LLCP is gevraagd of hij de rol van directeur NMi op zich wil nemen. Yvo Jansen heeft o.a. ruim 7 jaar diverse directiefuncties vervult bij Bureau Veritas Group.
Zoals uit het LLCP persbericht van 22 oktober 2020 blijkt, heeft LLCP het NMi gekocht van First Dutch Innovations (“FDI”), hetgeen een Joint Venture is tussen het internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO en First Dutch.

Intrekking KalGas-04 en KalGas-06

Sinds 2 juli 2007 is de Erkenning KalGas-06 actueel voor het certificeren van kalibratie gas voor uitlaatgastesters. Deze erkenning is gebaseerd op de Regeling voertuig­en. Sinds de laatste wijziging in de Regeling voertuig­en per 21 januari 2021 is dit niet meer van toepassing. Daarom zal NMi uw certificaat KalGas-06 intrekken per 1 maart 2021 as. Voor de vigerende Regeling Voertuig­en verwijzen wij u naar de website:

Regeling voertuig­en - BWBR0025798 - wetten.nl

De kalibratie gassen worden niet meer voorgeschreven en zijn na een overgangsregeling nu komen te vervallen in de regeling. In Artikel 8.1.1 komt de definitie kalibratiegas niet meer voor. Paragraaf 9.5, Artikel 8.4.89 is vervallen. Kalibratiegas werd voor oude uitlaatgastesters gebruikt om te justeren en door de eigenaar (garage) om te controleren.

De OIML-gasmengsels E, F, G/H en L voor de (her)keuringen moeten uiteraard herleidbaar zijn. Deze kunnen worden geleverd onder uw ISO 17025 accreditatie.

Update april 2020

Het NMi heeft in eerdere gesprekken aangegeven dat ze tijdens het breedoverleg van 9 december 2019 aan zal geven hoe de R99 verbonden is met de wet. Echter is tijdens dit breedoverleg deze toelichting door het NMi niet gegeven. Wel heeft Eugène Moerkerk (RAI Vereniging) een uitgebreide presentatie gegeven met als eindconclusie dat er geen directe verbondenheid is aan de wet.

Naar aanleiding van het breedoverleg heeft het NMi haar opdrachtgever, het Ministerie, verzocht om te onderzoeken of de R99 wel of niet verbonden is aan de wet. Momenteel loopt het onderzoek en komt het ministerie met een advies. Uit het meest recente overleg tussen de drie partijen blijft NMi volharden en is van mening dat er geen andere norm is die van toepassing kan zijn, dus de OIML R99 moet gevolgd worden. Op verzoek van RAI Vereniging is afgesproken dat de verwijzing nadrukkelijker in de wet opgenomen moet worden om misverstanden in de toekomst te voorkomen. We blijven van mening dat een norm niet op de regel uitgelegd moet worden, maar ook de gedachte achter de regel relevant is. De wijziging van een testgas draagt in de kwaliteit van de APK niets bij, maar werkt alleen kostenverhogend voor alle betrokken partijen.

In de vorige update informeerden wij u al over personele wijzigingen bij het NMi. Inmiddels heeft er wederom een wijziging plaatsgevonden onder het personeel van het NMi. Per februari 2020 heeft het NMi een nieuwe directeur, Eric van de Graaf. Een kennismakingsgesprek heeft inmiddels plaatsgevonden waarin Eric van de Graaf uitvoerig met ons van gedachten heeft gewisseld over de toekomst en de samenwerking die nodig is in het belang van de Nederlandse APK.

Update november 2019

Afgevaardigden van de werkgroep APK hebben recent vervolggesprekken gevoerd met het NMi. Het NMi loopt al haar taken en verantwoordelijkheden na t.o.v. hun wettelijke verplichtingen.

Uit eerder overleg zijn o.a. de volgende twee punten gekomen die leiden tot stevige discussies waarbij de relatie verhard is:

1. Heroverweging NMi aangaande testgas G

Het NMi blijft erbij dat alsnog het gasmensel G toegevoegd moet worden tijdens de kalibratie van een MID-uitlaatgastester. Volgens onderzoek blijkt dit noodzakelijk en daarbij verwijzen zij naar de OIML 99. Het NMi heeft op verzoek van RAI Vereniging melding gedaan binnen de vergadering van het SO-APK. Het verzoek is gedaan zodat de leden van het SO-APK goed begrijpen dat deze kostenverhogende maatregel niet vanuit de equipment-industrie komt, maar vanuit de wettelijke bepalingen. Er wordt nog nader onderzoek gedaan hoe hard deze bepalingen zijn, aangezien de OIML99 een richtlijn is en geen wet. Het kan pas een wettelijke bepaling worden als de wet refereert aan deze richtlijn.

Op verzoek zijn ook alle onderzoeksgerechtigden geïnformeerd per brief vanuit het NMI. Het NMi heeft in de gesprekken aangegeven dat ze tijdens het breedoverleg van 9 december aan zal geven hoe de R99 verbonden is met de wet.

2. Nauwkeurigheid grijsfilter voor kalibratie roetmeter

Grijsfilters t.b.v. de kalibratie van roetmeters zullen extern moeten worden gecertificeerd. Zelf kalibreren m.b.v. een roetmeter neemt een te grote onzekerheid met zich mee. Ook dit zal in een volgende audit worden meegenomen voor beoordeling.

We hebben het NMi aangegeven dat wij als RAI Vereniging vinden dat de onderlinge relatie is verhard, wat in tegenspraak is met de bedoelingen die zijn geuit tijdens onze kennismaking met het nieuwe management van het NMi. Vervolggesprekken worden gepland.

Inmiddels hebben we vernomen dat de heer Cock Oosterman niet meer werkzaam is bij het NMi, maar promotie heeft gemaakt naar VSL. VSL beheert en ontwikkelt, in opdracht van de Nederlandse overheid, de nationale meetstandaarden.

Begin november stond een directieoverleg gepland met het NMi, met als doel om concrete afspraken met elkaar te maken over het oorspronkelijk doel van efficiëntie- en kwaliteitsverbetering.

Update juli 2019

De Werkgroep APK heeft overlegd met het NMi en vanuit die gesprekken is er in kleiner comité ook gesproken over de kalibratie van roetmeters. Filters die gebruik worden voor statiische kalibratie worden veelal door de OG's zelf gekalibreerd, wat leidt tot een grote onzekerheid. Kalibratiefilters extern laten kalibreren door een daarvoor bevoegde instantie, kan hierin een oplossing zijn.

Tevens is er discussie gevoerd over testgassen, die gebruikt worden voor de kalibratie van uitlaatgastesters. Tegen eerder gemaakte afspraken in wil het NMi dat de OG's tijdens de keuringsprocedure de zogenaamde middengasmengsel, voorzien van 20,9%vol. O2 alsnog gaan gebruiken. Echter hier zijn wij tegen in opstand gekomen. De definitieve beslissing daarover laat nog op zicht wachten.

Zodra er er definitieve beslissingen bij het bovenstaande zijn, worden alle onderzoeksgerechtigden als eersten geïnformeerd.