SO APK

Dossier

SO APK

Deze stichting adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over aangelegenheden in het kader van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Deelnemers zijn alle bij de APK betrokken partijen. RAI Vereniging sectie Equipment is lid en wordt vertegenwoordigd door Martijn van Eikenhorst.

Onderwerpen die daar besproken worden hebben in de breedste zin te maken met de Nederlandse APK. Onderwerpen die relevant zijn voor de Equipment industrie zijn: deeltjesmeters, koplamptesters, spelingsdetectoren, APK controlepunten, RME en APK testapparatuur kwaliteitssystemen.

Update juni 2023

De vergaderdata voor dit jaar zijn: 16 juni, 8 september en 17 november 2023. Het is altijd mogelijk als lid om agendapunten aan te dragen die besproken moeten worden. Deze punten worden door Martijn van Eikenhorst meegenomen. Voor de vergadering van 16 juni staan de volgende punten op de agenda.

 • Toekomstvisie APK en vervolg
 • Deeltjesteller en advies Europese Commissie
 • Voortgang uitlezen brandstofgegevens
 • Evaluatie APK 3 met name uitstel spelingsdetector/hydraulische manometer
 • Overige zaken m.b.t. APK-keurmeesters en examens
 • Cita Congres 2023

Update maart 2023

De vergaderdata voor dit jaar zijn: 16 juni, 8 september en 17 november 2023
Het is altijd mogelijk als lid om agendapunten aan te dragen die daar besproken moeten worden. Deze punten worden door Martijn van Eikenhorst meegenomen. De RDW werkt op dit moment aan een visie op de APK en wordt ter beoordeling aangeboden aan de leden. RAI Vereniging zal deze beoordeling mede baseren vanuit het belang van de equipment industrie. Niet alleen RAI Vereniging zal haar mening geven, maar ook alle andere betrokken

Update juli 2020

In het verleden is de RDW gevraagd naar hun visie op de APK van de toekomst. Een zeer relevante vraag voor alle onderzoeksgerechtigden, maar ook voor de RDW en alle keuringsinstanties.

De RDW heeft enige tijd geleden een bijeenkomst georganiseerd met de leden van het SO-APK. Voor deze bijeenkomst hebben ze aan de leden van het SO-APK gevraagd een presentatie voor te bereiden waaronder ook RAI Vereniging namens de equipment-industrie aan deelnam. Het resultaat van die bijeenkomst viel tegen.

De RDW blijft van mening dat de vraag naar de toekomst van de APK nog steeds relevant is en hebben een student aangetrokken om een deel van die visie te onderzoeken.

Er zijn al ingevulde formulieren retour gekomen. Indien u dit nog niet heeft gedaan, dan de vraag om dit alsnog te doen.

Natuurlijk zijn wij wel van mening dit geen onderwerp is om over te laten aan een student. Wij zijn van mening dat hier veel meer aandacht aan besteed moeten worden. We zijn nog aan het kijken wat de beste vorm is om de visie van de Equipmentleden te verwoorden in een position paper. Als u ideeën heeft wat hiervoor de beste manier is, neem dan vooral contact op met Martijn van Eikenhorst.

Update april 2020

Op 13 maart jl. stond een bijeenkomst van het SO-APK gepland, maar in verband met de coronacrisis is deze geannuleerd. De vergadering is verplaatst naar 12 juni. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

 • MERK
 • Stand van zaken deeltjesteller vanuit
 • Adviesvraag I&W m.b.t. invoeren deeltjesteller
 • IBKI (exames APK keurmeesters)
 • APK 3 landbouwtractoren
 • Buitenlandse
 • Recall
 • Stand van zaken koplamptesters/testvloer
 • Misser top tien
 • Terugkoppeling workshop APK in de toekomst en visie document


Zoals u eerder heeft kunnen lezen is de pre-consultatie van de deeltjesteller wel geopend. U leest hier meer over in het dossiers deeltjesteller. De voorzitter van het SO-APK heeft aangegeven dat de visie op de APK verder uitgewerkt moet worden en dat hij tevens de kwaliteit van de APK mee wenst te nemen. Hiermee lijkt het dat de RDW gehoor geeft aan de oproep om meer een visie te ontwikkelen, zodat de equipmentleverancier en garagist weet waar ze de komende jaren aan toe zijn.

Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande onderwerpen of een agendapunt wilt inbrengen, dan kunt u een mail sturen naar Martijn van Eikenhorst

Update november 2019

De RDW gaat met de leden van het SO-APK in gesprek om een visie te ontwikkelen over de APK in de toekomst. Martijn van Eikenhorst heeft zitting in het SO-APK en aan hem is gevraagd een korte presentatie van maximaal 5 minuten voor te bereiden. De volgende SO-APK staat gepland voor 13 december.