CE-Markering - algemeen

Dossier

CE-Markering - algemeen

CE staat voor Conformité Européenne. De CE-markering is een merkteken dat ondernemers wettelijk verplicht zijn aan te brengen op bepaalde producten. Met het teken geeft de fabrikant of de importeur (bij invoer van buiten de Europese Unie) aan dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Nieuwe Aanpak Richtlijnen

De CE-markering is van toepassing op producten die vallen onder de zogenaamde ‘Nieuwe Aanpak Richtlijnen’. In deze Richtlijnen worden globale eisen gesteld voor brede productgroepen, zoals machines, drukapparatuur, meetinstrumenten, persoonlijke beschermingsmiddelen en speelgoed.

Vrije toegang

Is voor een productgroep een dergelijke richtlijn vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht aan de bepalingen daarvan voldoen. Alle producten met CE-markering - die dus voldoen aan de betreffende richtlijn(en) - hebben vrij toegang tot de gehele markt binnen de EER. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen, althans niet voor de gebieden die door de Europese regelgeving worden gedekt. Anderzijds mogen producten die niet voldoen aan de eisen en geen CE-markering hebben niet binnen de EER in de handel worden gebracht.

Voor welke producten geldt dit?

Inmiddels is voor meer dan twintig productgroepen een Nieuwe Aanpak Richtlijn vastgesteld. Deze omschrijft min of meer globaal aan welke eisen de producten moeten voldoen (de essentiële vereisten). De fabrikant kan zelf bepalen hoe hij er voor zorgt dat zijn producten in overeenstemming zijn met deze eisen.
Een voor de hand liggende weg is bij het ontwerp en de fabricage de Europese geharmoniseerde normen te volgen. Werken volgens dergelijke normen levert namelijk 'een vermoeden van overeenstemming met de essentiële vereisten' op. Voor elke Nieuwe Aanpak Richtlijn worden dergelijke geharmoniseerde normen opgesteld.
De fabrikant kan er echter ook op een andere manier voor zorgen dat zijn producten aan de richtlijneisen voldoen. Wel is het aan te raden al bij het ontwerp van (nieuwe) producten rekening te houden met de essentiële vereisten van de betreffende richtlijnen. Voor sommige producten kunnen overigens meerdere richtlijnen van toepassing zijn. De fabrikant moet verder aan enkele administratieve verplichtingen voldoen.

Produceert u een product dat niet onder een van de Nieuwe Aanpak Richtlijnen valt dan mag u geen CE-markering aanbrengen.

Meer informatie

Relevante downloads