Nieuws

Convenant elektrische goederenlogistiek met 3 jaar verlengd

Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland verlengen hun samenwerking binnen het convenant elektrische goederenlogistiek met 3 jaar.

Convenant elektrische goederenlogistiek met 3 jaar verlengd

In 2021 tekenden de organisaties het convenant waarmee ze de toekomstige vermogensbehoefte elektrische goederenlogistiek in kaart wilden brengen, zodat snel duidelijk zou worden waar eventuele knelpunten of tekorten in het elektriciteitsnet ontstaan en hoe daar mee om te gaan. Aanleiding hiervoor waren onder andere de plannen voor zero emissiezones en de Europese eisen uit de Europese Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR).

Mede dankzij het convenant weten de organisaties elkaar inmiddels goed te vinden en hebben ze samen regionale sessies georganiseerd om ondernemers in transport en logistiek voor te bereiden op de transitie naar elektrisch vervoer. Ook zijn tools ontwikkeld om bijvoorbeeld de verwachte stroomvraag gemakkelijk in kaart te brengen.

Samenwerkingsgebieden

De samenwerking tussen de organisaties van netbeheerders en van transport en logistiek zal zich richten op 5 samenwerkingsgebieden:

  • Het uitwerken van prognoses met betrekking tot laadvraag en het valideren van deze prognoses. Hoe beter deze prognoses, hoe gerichter oplossingen gezocht kunnen worden voor de beperkte netcapaciteit.
  • Het delen van data ten behoeve van deze prognoses. Het gaat dan onder andere op bestaand gebruik en de laadbehoeftes van de transportbedrijven.
  • Het gezamenlijk uitwerken en promoten van flexcontracten (gebruik van de ruimte die er nog wel op het stroomnet is door bijvoorbeeld ’s nachts op te laden).
  • Een gezamenlijke lobby gericht op het tijdig en soepel faciliteren van de laadvraag voor elektrificatie van logistiek. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe contractvormen als een tijdgebonden contract en een groepscontract.
  • Kennisuitwisseling en voorlichting aan ondernemers.

Landelijk dekkend laadnetwerk

Om invulling te kunnen geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen op nationaal niveau en in Europees verband, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Eén daarvan is de tijdige beschikbaarheid van voldoende netcapaciteit op de juiste locaties. Door de gezamenlijke inspanningen van netbeheerders, logistieke sector, verladers en overheden zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet.