Nieuws

Uitkomsten Voorjaarsnota voor sectie Zware Bedrijfs­wagens

Op 15 april heeft het demissionaire kabinet de Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd. De voorjaarsnota is een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Het geeft aan hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk en of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting van dit jaar. Daarnaast geeft de regering alvast een vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar.

Uitkomsten Voorjaarsnota voor sectie Zware Bedrijfswagens

De voor sectie Zware Bedrijfs­wagens relevante items in de Voorjaarsnota zijn de volgende:

  • Middelen Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs­auto's van 2025 naar 2024 gehaald

Er worden middelen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs­auto's van 2025 naar 2024 geschoven om de verduurzaming van bedrijfs­auto's te versnellen. Uit de begrotingstabel in de voorjaarsnota wordt het niet duidelijk om welk bedrag het hier gaat. Het bedrag staat benoemd onder een gezamenlijke noemer met verschuivingen betreffende het vergroenen van reisgedrag. In het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor het vergroenen van reisgedrag. Vorig jaar is daar een deel van overgeboekt naar de begroting van IenW. Dit jaar worden de resterende middelen overgeboekt. Het gaat daarbij onder andere om middelen voor de elektrificatie van touringcars en de verduurzaming van werkgebonden mobiliteit.

  • Geld uit het Klimaatfonds voor mobiliteit

Vanuit het Klimaatfonds wordt dit jaar geld overgeboekt naar de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor besteding aan waterstof in mobiliteit (210 miljoen euro) en laadinfrastructuur voor de bouw (214 miljoen euro). Bovendien wordt er door verschillende ontwikkelingen over de jaren geschoven met geld voor investering in laadinfrastructuur. De middelen voor logistiek laden kunnen eerder worden uitgegeven, doordat het project versneld kan worden. Ook worden er middelen naar latere jaren geschoven. Zo gaat de regeling voor landelijk dekkend netwerk snelladen een jaar later van start en worden middelen voor ‘Laden ov-bussen' naar achteren geschoven om beter aan te sluiten op de vraag uit de sector. Deze kasschuiven samen resulteren in een per saldo schuif van middelen naar eerdere jaren.

  • Tariefkorting motorrijtuigen­belasting (mrb)

In de voorjaarsnota een tariefkorting voor de motorrijtuigen­belasting (mrb) voor emissievrije personen­auto’s opgenomen. RAI Vereniging heeft, samen met andere organisaties, de afgelopen jaren gepleit voor een gewichtscorrectie van 400 kg, wat neerkomt op circa 60% van het volledige MRB-tarief. Deze correctie is nu opgenomen in de plannen. Aanvullend pleit RAI Vereniging voor een gewichtscorrectie (200 kg) in de mrb voor PHEV’s. Met de maatregel wordt er een nieuwe tijdelijke tariefkorting binnen de motorrijtuigen­belasting ingevoerd voor emissievrije personen­auto’s van 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Na 2030 vervalt de tijdelijke korting. Alle andere emissievrije voertuig­en, zoals de EV-bestel­auto’s en EV-autobussen, zijn vanaf 2026 uitgezonderd van deze mrb-korting (deze voertuig­en ontvangen nu wel dezelfde korting als personen­auto’s). De reeds bestaande tariefkorting in de motorrijtuigen­belasting loopt zonder aanpassing van het beleid af per 1 januari 2026. Het nieuwe beleidsvoorstel wordt gedekt uit een aanpassing van de Belasting van personen­auto's en motorrijwielen (Bpm), grondslagerosie en de middelen voor de aanschafsubsidie tweedehands EV.

  • BPM op PHEVs

De Europese testmethode voor de CO2-uitstoot van PHEV wordt in twee stappen aangepast, per 2025 en per 2027. Hiermee vervalt de ratio voor een aparte bpm-tabel voor PHEV. Per 2025 vervalt daarom de aparte bpm-tabel en wordt PHEV ondergebracht in de reguliere bpm-tabel. De negatieve gevolgen van de nieuwe Europese testmethode heeft RAI Vereniging, met input van de leden onder de aandacht gebracht van het ministerie. Wij hebben actief gepleit om per 1 januari 2025 de ICE-tabel te hanteren voor de PHEV’s. Dit is gunstiger dan de huidige bpm-tabel voor PHEV’s als gevolg van gewijzigde Europese testmethodes en de hogere werkelijke CO2 uitstoot van een PHEV. Het advies van RAI Vereniging is overgenomen.

  • SEPP subsidie voor gebruikte auto’s

De SEPP subsidie voor tweedehands­auto’s wordt voortijdig stopgezet. Deze subsidieregeling zou gefinancierd worden vanuit €200 verhoging van vaste voet in de BPM. De SEPP gaat niet door, maar de BPM-verhoging wel. Het kabinet gaat uit van een forse verhoging van de bpm-inkomsten, grotendeels door de invoering van BPM op bestel­wagens

  • Grondslagerosie

De dekking van de tariefkorting in de mrb gezocht in de zgn. “envelop grondslagerosie" gezocht. Het pakket inkomstenmaatregelen uit de miljoenennota 2024 had structurele overdekking. Deze is destijds structureel gereserveerd in een ‘Envelop grondslagerosie’. Deze envelop was voorzien voor dekking van eventuele verdere grondslagerosie in het mobiliteits­domein.