Wat wordt verstaan onder Zuinig (CO2)?

CO2

Wat wordt verstaan onder Zuinig (CO2)?

De term Zuinig (CO2) is een kwalitatieve aanduiding voor een gering brandstofverbruik van bijvoorbeeld een autobus.Brandstofverbruik wordt uitgedrukt in de uitstoot van CO2 per gereden kilometer. CO2 is geen schadelijke stof voor de gezondheid, maar wel een broeikasgas en daarmee van invloed op het mondiale klimaat.

OV-bussen zorgen voor een kleine 2 procent van de CO2-uitstoot van het totale wegverkeer in Nederland. Daarbij gaat het om ongeveer 0,5 Mton CO2 (bron: TNO).

Zuinig (CO2) gaat over het brandstofverbruik en de daarmee samenhangende emissie van CO2 die van invloed is op het klimaat. Hieraan worden geen grenswaarden gesteld via de Euronormen.

Hoewel een bepaald brandstofverbruik als zodanig een absolute waarde heeft, is de betekenis ervan subjectief. Het verbruik kan in absolute zin zuinig zijn (1 op 4 wordt bij een autobus door iedereen wel gezien als zuinig), maar een verbruik van bijvoorbeeld 1 op 3 kan voor een grote, zware autobus met een hoog motorvermogen ook zuinig zijn.

Relatief gezien is dat verbruik voor die autobus dan te betitelen als zuinig (CO2). De CO2-uitstoot bij verbrandingsmotoren is recht evenredig met het brandstofgebruik en de soort brandstof.

Hoe wordt de uitstoot bepaald?

Voordat conclusies getrokken kunnen worden of bepaalde veranderingen op mobiliteits­gebied in de toekomst haalbaar, wenselijk en betaalbaar zijn, is het belangrijk om de hele keten van energiebron tot voertuig te bekijken. We noemen dit de ‘Well-to-wheel’ keten, ofwel de keten van ‘bron tot wiel’.

De Well-to-wheel benadering wordt gebruikt om aan te geven dat CO2-emissies niet alleen vrijkomen bij het verbrandingsproces in het voertuig (wheel) maar dat vanaf de bron (well) en over de gehele keten op meerdere momenten CO2 vrijkomt. Denk bijvoorbeeld aan de energie die nodig is voor het vervaardigen en transporteren van brandstoffen. Vanuit milieu-oogpunt geeft een well-to-wheel benadering dus een compleet beeld van de milieuprestaties van een brandstofsoort of aandrijftechniek en daarmee van de milieuvriendelijkheid ervan.

Well-to-wheel kan worden onderverdeeld in twee gedeelten, namelijk het well-to-tank gedeelte en het tank-to-wheel gedeelte:

Well-to-tank

Emissies die vrijkomen tijdens winning, transport en raffinageproces van brandstoffen of bij de productie en het transport van elektriciteit (bron tot brandstoftank).

Tank-to-wheel

Emissies die ontstaan door verbranding van brandstof tijdens het gebruik van het voertuig. Vaak met inbegrip van slijtage-emissies (fijnstof) die ook ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig (brandstoftank tot wiel).

Well-to-tank

Het totaal van well-to-tank en tank-to-wheel-emissies (bron tot wiel).

De emissies die vrijkomen bij de productie, onderhoud en sloop van een voertuig worden bepaald in een Life Cycle Analysis, LCA. Deze worden nu vaak niet meegenomen in beschouwingen, maar worden met de komst van nieuwe technieken zoals batterijen en hogedruktanks steeds belangrijker.