Green Transport Delta – Hydrogen

26 februari 2013

The main objective of this project is to develop three hydrogen technologies: hydrogen combustion engines, hydrogen fuel cells, and a next-generation hydrogen refuelling infrastructure technology. These three main developments in this project are related to cross-sectoral mobility applications for the automotive, marine, and non-road mobile machinery sectors, and the resulting technical requirements of the products from the end-user's perspective. The project also takes into account legislation and regulations and other market-specific factors. With this, the consortium partners aim to accelerate and improve the transition to sustainable mobility and to strengthen their (international) competitive position on the market for sustainable mobility applications and power units.

** DUTCH VERSION BELOW **

Impact on sustainability and digitalisation
Through the cross-sectoral and innovative value chain in the field of hydrogen, the consortium partners aim to make a major step towards maintaining and increasing the Dutch competitive position in the field of hydrogen. With the envisioned technologies (hydrogen combustion engines, hydrogen fuel cells, and hydrogen refuelling infrastructure) they will contribute majorly to making the mobility sector more sustainable. In addition, this consortium contributes to the strengthening of the ecosystem for research and innovation in the Netherlands, as evidenced by the cooperation between various large companies, SMEs, and knowledge institutions. By building up a strong competitive position, the consortium partners can keep the production of the technologies that are still to be developed, in the Netherlands in the long term and reduce the dependence on foreign suppliers.
 

Under leadership of DAF Nederland, the project partners will work concretely on development of:

  • The development of a flexible hydrogen injection system for the conversion of existing natural gas/diesel engines to hydrogen combustion engines for both the automotive and marine sectors;
  • The development of hydrogen combustion engines for trucks, barges, and mobile power units;
  • The development of a modular SOFC fuel cell system and a completed study of dynamic loading of PEMFC fuel cells in relation to degradation limits;
  • The development of flowmeters and calibration technologies for the further development of hydrogen refuelling infrastructure.

 

The Green Transport Delta - Hydrogen project is made possible by the Ministry of Economic Affairs and Climate. 

Project period: 1st September 2021 – 31st December 2025
Project budget: € 36.858.506
Project leader: Marc Horsten, DAFmarc.horsten@daftrucks.com   
Contact person:
Gerard Koning – g.koning@raivereniging.nl & Freek de Bruijn – f.d.bruijn@raivereniging.nl        

** DUTCH VERSION **

Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur. Deze drie hoofdontwikkelingen worden in dit project gerelateerd aan cross-sectorale mobiliteitstoepassingen voor de Automotive, scheepvaart en non-road mobile machinery en de daaruit voorkomende technische vereisten die aan de producten worden gesteld vanuit de eindgebruiker. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wet- en regelgeving en andere markt specifieke factoren. Hiermee willen de consortiumpartners de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen en verbeteren en hun (internationale) concurrentiepositie op de markt voor duurzame mobiliteitstoepassingen en power units versterken.

Impact op duurzaamheid en digitalisering

Door de cross-sectorale en innovatieve waardeketen op het gebied van waterstof beogen de consortiumpartners een grote stap te zetten in het behouden en het vergroten van de Nederlandse concurrentiepositie op het gebied van waterstof. Met de beoogde technologieën (waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en waterstoftankinfrastructuur) leveren zij een grote bijdrage aan de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast draagt dit consortium bij aan het versterken van het ecosysteem voor onderzoek en innovatie binnen Nederland, dit blijkt onder meer uit de samenwerking tussen verschillende grote ondernemingen, het mkb en kennisinstellingen. Door een sterke concurrentiepositie op te bouwen kunnen de consortiumpartners de productie van de te ontwikkelen technologieën op de lange termijn binnen Nederland houden en verkleinen zij de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers.

Onder leiding van DAF Nederland werken de projectpartners concreet aan de ontwikkeling van:

  • De ontwikkeling van een flexibel waterstofinjectiesysteem voor het kunnen converteren van bestaande aardgas/diesel motoren naar waterstofverbrandingsmotoren voor zowel de Automotive als maritieme sector;
  • De ontwikkeling van waterstofverbrandingsmotoren voor trucks, binnenvaartschepen en mobiele power units;
  • De ontwikkeling van een modulair SOFC brandstofcel systeem en een afgerond onderzoek naar het dynamisch belasten van PEMFC brandstofcellen in relatie tot de degradatiegrenzen;
  • De ontwikkeling van flowmeters en kalibratietechnologieën voor de doorontwikkeling van waterstoftankinfrastructuur.

Het project Green Transport Delta – Hydrogen wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische zaken en Klimaat. 

Projectperiode: 1 september 2021 – 31 december 2025
Projectbudget: € 36.858.506
Penvoerder: Marc Horsten, DAFmarc.horsten@daftrucks.com   
Contactpersoon:
Gerard Koning – g.koning@raivereniging.nl & Freek de Bruijn – f.d.bruijn@raivereniging.nl        


Contactpersoon
Gerard Koning
Gerard Koning
Programma Manager Green Mobility
+31 6 29 39 53 52
Freek de Bruijn
Freek de Bruijn
Program Consultant
+31 6 50 40 30 57