Privacy statement

RAI Vereniging verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) leden, bestuursleden en stakeholders, zowel belangen­organisaties als de politiek. Wij doen dit met oog op onze maatschappelijke rol en om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze statutaire doelstellingen te bereiken. In dit privacy­statement leggen we uit waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken, wat we ermee doen, op welke wijze wij inzage geven, welke andere partijen daar toegang toe hebben, hoe lang we ze bewaren en hoe de gegevens zijn beveiligd.

Conform de wettelijke regels heeft RAI Vereniging geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, maar wij helpen u graag verder met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons (bij voorkeur per e-mail) info op raivereniging punt nl met vermelding “privacy” in het onderwerp of per telefoon 020-5044949.

[list:Headings]

Wie zijn wij?

RAI Vereniging behartigt de belangen van circa 700 aangesloten fabrikanten en importeurs van personen­auto’s, bestel­wagens en vracht­auto's, aanhang­wagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuig­en, motorfietsen, scooters, brom- en snorfietsen, fietsen, automotive toeleveranciers, leveranciers van onderdelen en accessoires en van garage-uitrusting.

Doelstellingen RAI Vereniging (zoals vastgelegd in de statuten):

2.1 De vereniging heeft ten doel:
a. bij te dragen aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor haar leden;
b. de belangen te behartigen van haar leden ten aanzien van de uitoefening van het bedrijf van fabrikant of importeur van, dan wel door de fabrikant aangestelde distributeur van, dan wel groothandelaar in: fietsen, bromfietsen en motorfietsen, personen- en bedrijfs­auto's, speciale voertuig­en, autobussen, carrosserieën, alsmede aanhang­wagens en opleggers, caravans en kampeer­auto's, onderdelen en toebehoren van de hiervoor genoemde voertuig­en, garagegereedschap en garage-uitrusting, alsmede van leden die activiteiten ontplooien in de carrosseriebranche op het gebied van vervaardiging, onderhoud en herstel van carrosserieën, opleggers, aanhang­wagens, autobussen, speciale voertuig­en en daaraan verwante bedrijven en op het gebied van ombouw van voertuig­en en daaraan aanverwante bedrijven; en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in Nederland te bevorderen.

2.2 Onder import in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de activiteiten van agenten, die namens fabrikanten orders opnemen om deze orders door deze fabrikanten te doen uitvoeren, dan wel om deze orders uit eigen of consignatievoorraad zelf uit te voeren.
Onder groothandel in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de dienstverlening door zogenoemde auto-technische specialisten aan de categorieën van afnemers, aan welke de groothandel gewoonlijk levert.

2.3 De vereniging tracht haar doelstellingen te verwezenlijken:door het beleggen van ledenvergaderingen, waarop onderwerpen van economische, fiscale en technische aard en andere onderwerpen die voor de leden van gemeenschappelijk belang zijn, aan de orde worden gesteld;
a. door overleg met en voorlichting aan de leden met betrekking tot de onder a. aangeduide onderwerpen;
b. door de organisatie, direct of indirect, van tentoonstellingen met betrekking tot goederen genoemd in lid 1 van dit artikel;
c. door het kenbaar maken van de opvatting(en) van de vereniging aan de landelijke en andere overheden, aan instanties en individuele personen, die invloed uitoefenen op het beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot de goederen genoemd in lid 1 van dit artikel; dit met eerbiediging van de vrijheid van de individuele leden om ten aanzien van hen in het bijzonder rakende onderwerpen een eigen standpunt in te nemen;
d. door aansluiting te zoeken bij andere organisaties en instellingen in binnen- en buitenland, die zich op het gebied van industrie, import en groothandel, bedoeld in dit artikel, bewegen en het aangaan van overeenkomsten met dergelijke organisaties en instellingen;
e. door het oprichten en in stand houden van instellingen en organisaties, die voor het verwezenlijken van de nagestreefde doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn;
f. door vertegenwoordiging in openbare en andere organen of colleges, waarvan de werkzaamheden verband houden met de fabricage of de import en het gebruik van de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen;
g. door het ontwikkelen van voorlichtende en andere activiteiten, erop gericht het klimaat voor het gebruik van de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen te verbeteren;
h. door zich te doen vertegenwoordigen op congressen en andere bijeenkomsten in binnen- en buitenland, die betrekking hebben op de industrie en import van en de groothandel in goederen genoemd in lid 1 van dit artikel;
i. door het uitgeven van één of meer verenigingsorganen;
j. met alle andere wettige middelen, die het verwezenlijken van het doel van de vereniging kunnen bevorderen;
k. het voor de bedrijven die actief zijn in de carrosseriebranche stellen van regels welke een doelmatige en verantwoordelijke bedrijfs­voering door die leden kunnen bevorderen;
l. het voor de bedrijven die actief zijn in de carrosseriebranche bevorderen van bedrijfs­rechtspraak;
m. het voor de bedrijven die actief zijn in de carrosseriebranche aangaan van collectieve arbeids­overeenkomsten;
n. het bevorderen van de opleiding van ondernemers van wie de bedrijven actief zijn in de carrosseriebranche, alsook het bevorderen van het vakonderwijs aan de in deze bedrijven werkzame werknemers.

Dit privacy­statement ziet op alle verwerkingen door RAI Vereniging, ook als we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Leden

Bedrijfs­gegevens, voor- en achternaam van contactpersonen, zakelijke adresgegevens en telefoonnummers, geslacht, e-mailadres, correspondentie- en deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden, functie, foto’s (in historisch archief), contactgeschiedenis, IP-adres, surfgeschiedenis, social ID, cookie ID (over cookies leest u meer in het cookie­statement).

Potentiële leden

Bedrijfs­gegevens, voor- en achternaam van contactpersonen, zakelijke adresgegevens en telefoonnummers, geslacht, e-mailadres, functie, interesses.

Politiek

Voor- en achternaam van contactpersonen zoals ambtenaren, Kamerleden en bewindspersonen: zakelijk telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, functie, in geval van Kamerleden hun fractie en werkadres.

Overige stakeholders

Voor- en achternaam van contactpersonen, zakelijk telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, functie, werkadres.

Doeleinden

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen, maar bijvoorbeeld ook met het oog op eventuele calamiteiten bij RAI Vereniging, in het RAI gebouw.

Ledenadministratie en dienstverlening
In onze ledenadministratie houden we bij welke organisaties lid zijn van RAI Vereniging, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om contactpersonen te kunnen bereiken, interessegebieden om leden zo goed mogelijk van relevante informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en deelnamedetails om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook, etc. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. Deze derde partijen hebben in dat geval toegang tot persoonsgegevens, doordat zij zogenaamde cookies plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de privacy­statements van deze derde partijen.

Nieuwsbrieven en e-mailings
U kunt zich bij ons aanmelden voor een of meerdere nieuwsbrieven. E-mailadressen van ontvangers kunnen wij gebruiken om informatie te verzamelen over interesses van de lezers en bezoekers van onze website. Zo kunnen wij zien of via onze nieuwsbrief wordt doorgeklikt naar artikelen op de website en kunnen wij gebruikers herkennen als wordt ingelogd op onze website. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties ontvangers nemen vanuit de e-mail, meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is, via welke route de website bezocht wordt en hoe groot de interesse voor opgenomen artikelen is. Dergelijke analyses kunnen uitsluitend door ge­autoriseerde medewerkers gemaakt worden, meting van interesse wordt niet op individueel niveau gedaan. De juridische grondslag voor onze analyses is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via een afmeldlink die onder iedere nieuwsbrief staat. Houd er a.u.b. rekening mee dat het verwerken van een afmelding niet altijd per direct doorgevoerd wordt en dat u mogelijk nog een nieuwsbrief kunt ontvangen.

Werving (marketing)
RAI Vereniging beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe leden, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Verbetering dienstverlening RAI Vereniging
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Wij meten bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven voldoende relevant zijn of eventueel aanpassing behoeven.

Bijzondere gegevens:
Wij verwerken twee typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk etniciteit (foto’s) en politieke voorkeur. Foto´s van evenementen en uitgaves verwerken we in het RAI historisch archief. Deze verwerkingen worden (uiteraard) niet voor andere, al dan niet commerciële, doeleinden gebruikt, toegang tot dit archief is beperkt tot de beheerders. Politieke voorkeur houden we alleen bij van Kamerleden, en die informatie gebruiken wij om rekening mee te houden bij het bepalen van de inhoud van onze boodschappen, om zo onze rol als belangenbehartiger optimaal te kunnen vervullen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan aub weten. Uw rechten kunt u inroepen door contact op te nemen met RAI Vereniging via e-mailadres info op raivereniging punt nl met vermelding “privacy” in het onderwerp of telefoonnummer of 020-5044949.

Informatie en inzage

Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Desgewenst met een toelichting hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Als een medewerker of collega uit dienst gaat, geef dat dan aub door aan RAI Vereniging. Zo houden we het bestand actueel en correct

Vergetelheid

U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben (laten) verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij we voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking

Bent u van mening dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij RAI Vereniging bezwaar indienen. Gaat het om gebruik voor commerciële doeleinden, dan beëindigen we die verwerking zo snel mogelijk.

Overdraagbaarheid

Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere aanbieder van een vergelijkbare dienst. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan aub contact met ons op.

Toestemming intrekken

RAI Vereniging biedt altijd de mogelijkheid om eerder gegeven toestemming bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings door middel van de afmeldlink in die e-mailings in te trekken. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Neemt u dan aub eerst contact met ons op voor een reactie. Na 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP. Vóór die datum is het alleen mogelijk een tip te geven aan de AP door het invullen van dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De duur hangt af van het specifieke gebruik van gegevens. Zodra bewaren van gegevens niet meer noodzakelijk is, zoals bij beëindiging van lidmaatschap, worden deze verwijderd, tenzij een wettelijke bewaarplicht geldt.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van RAI Vereniging: het realiseren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij externe dienstverleners in. Dit zijn geen 'derde ontvangers', maar verwerkers die persoonsgegevens alleen kunnen gebruiken op een wijze die door RAI Vereniging wordt bepaald. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics en slaan gegevens van contactpersonen op in een CRM van Microsoft. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van RAI Vereniging. Met deze derde partijen zijn verwerkers­overeenkomsten afgesloten. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals aan de Belastingdienst. Buiten bovengenoemde verwerking en wettelijke verplichting verstrekken we uitsluitend gegevens aan derden pas nadat we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Op de websites van RAI Vereniging is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. RAI Vereniging is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy­statement van de betreffende organisatie lezen.